Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Zlat� �asy pro podnik�n� s krtkem. ��st zisku pat�� i Tvrd�kovi

6. prosinec 2017 9:03
39 0
Zlat� �asy pro podnik�n� s krtkem. ��st zisku pat�� i Tvrd�kovi

Traduje se, �e na n�pad stvo�it postavi�ku krtka, p�i�el v�tvarn�k Zden�k Miler, pot� co na zahrad� zakopl o krtinu. Od doby, kdy poprv� krtek ke kalhotk�m p�i�el, se ale p��b�h animovan� postavi�ky od z�klad� zm�nil. Z krtka se stal neofici�ln� maskot prohlubov�n� �esko-��nsk�ch vztah� a postavi�ka z�skala i nov�ho obchodn�ho partnera. �tvrtinu t�to firmy od lo�ska vlastn� exministr Jaroslav Tvrd�k. Loni v l�t� koupil pod�l ve spole�nosti Little Mole Cartoon. Zalo�ila ji vnu�ka v�tvarn�ka Karol�na Milerov�, je� vlastn� licenci na autorsk� pr�va.

Podnik�n� s krtkem za��v� zlat� �asy. Spole�nost v roce 2014 uzav�ela kontrakt s ��nskou televiz� CCTV, a pro �esk� a ��nsk� d�ti nato�ily 52d�ln� seri�l Krtek a panda (na sn�mku). Kontrakt v hodnot� stovek milion� korun uzav�ela Milerov� v r�mci prvn� ofici�ln� n�v�t�vy prezidenta Milo�e Zemana v ��n�. Podnikatelsk� v�prav� tehdy velel pr�v� Tvrd�k coby ��f Sm�en� �esko-��nsk� komory vz�jemn� spolupr�ce.

Obchod, kter� vnu�ka v�tvarn�ka s Tvrd�kem uzav�ela, podl�h� informa�n�mu embargu. Tajemstv�m je ��stka, kterou Tvrd�k za pod�l zaplatil, i to, jakou hraje v krt��m byznysu roli. Jako spole�n�k m� ale n�rok na ��st zisku.

Informace o vstupu b�val�ho ministra obrany ve vl�d� Milo�e Zemana a sou�asn�ho z�stupce ��nsk� firmy CEFC do Little Mole Cartoon za��n� i kon�� v obchodn�m rejst��ku. Ve�ejn� registr pouze prozrazuje, �e Tvrd�k je spole�n�kem firmy od srpna 2016. Smlouva o p�evodu pod�lu stejn� jako ve�ker� ��etn� z�v�rky ve sb�rce listin ale chyb�j�. LN proto oba obchodn� partnery opakovan� ��daly o detaily transakce.

�Co bude t�matem �l�nku? P�jde o �l�nek o Little Mole Cartoon, nebo o panu Tvrd�kovi?� zaj�mal se Roman Kraus, medi�ln� poradce spole�nosti, a t�m dal�� komunikaci ukon�il. Z�le�itost odm�tl komentovat i Jaroslav Tvrd�k. Tvrd�kovo jm�no se ve spojitosti s kreslenou postavi�kou poprv� objevilo v roce 2014, kdy na st�tn� n�v�t�vu ��ny doprovodili prezidenta Milo�e Zemana vlivn� podnikatel�. Na palubu vl�dn�ho speci�lu usedla i vnu�ka krtkova stvo�itele Karol�na Milerov�.

P��mo p�ed zraky Zemana a ��nsk�ho prezidenta Si �in-Pchinga pak podepsala lukrativn� smlouvu s ��nskou televiz� CCTV. O kontrakt v p�edpokl�dan� hodnot� stovek milion� korun se �dajn� zasadil pr�v� Tvrd�k. Vysokou prioritu obchodu nazna�il i Milo� Zeman, kdy� v z�v�ru rozhovoru pro ��nskou televizi ply�ov�m krtkem zam�val. V�sledek obchodu, seri�l Krtek a panda, m�lo v�bec poprv� mo�nost vid�t v �ervnu 2015 vybran� publikum p��mo na Pra�sk�m hrad�.

�Pro m� je tohle jeden z nejkr�sn�j��ch okam�ik� m�ho �ivota,� �ekla tehdy Karol�na Milerov� a v�slovn� za n�j pod�kovala Zemanovi i Tvrd�kovi. Tvrd�k je tv��� ��nsk� invaze do �esk�ho byznysu. Jako prezident Sm�en� �esko-��nsk� komory vz�jemn� spolupr�ce a z�rove� z�stupce ��nsk� finan�n� skupiny CEFC nechyb� t�m�� u ��dn� ��nsk� investice. D�ky pod�lu ��nsk�ch investor� ve fotbalov�m klubu SK Slavie Praha Tvrd�k usedl v jeho dozor�� rad�. Na anga�m� v klubu je Tvrd�k n�le�it� hrd�.

Jeho osobn� ��et na Twitteru sr�� fotografiemi s hr��i klubu �i celebritami s �ervenob�lou ��lou na krku. Sn�mky s krtkem ale chyb�j�. Krtek je toti� podle �daj� v obchodn�m rejst��ku Tvrd�kova osobn� investice. Byznys kolem kreslen�ho hrdiny m� ale ho�kou p��chu�. S licen�n� smlouvou na u��v�n� autorsk�ch pr�v, d�ky n� Milerov� m�e s krtkem podnikat, to toti� nen� jednoduch�. U� p�t let se s Milerovou soud� spr�vkyn� v�tvarn�kova majetku Milena Fischerov�. M� toti� za to, �e Milerov� nem�e s postavi�kou neomezen� obchodovat.

Smlouva, kterou ve prosp�ch vnu�ky v�tvarn�k dva m�s�ce p�ed svou smrt� podepsal, nepamatovala na jeho d��v�j�� z�vazky. A proto je podle pr�vn�k� Fischerov� neplatn�. V ohro�en� platnosti jsou tak i v�echny smlouvy, kter� Milerov� po smrti autora uzav�ela. Situaci komplikuje t�hnouc� se d�dick� ��zen�. Miler toti� napsal n�kolik z�v�t�, v nich� povol�v� r�zn� d�dice. Ani po �esti letech proto nen� jasn�, kdo m� v�tvarn�k�v odkaz zd�dit. Pravd�podobn�ch d�dic� je nyn� �est.

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0