Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Zeptali jsme se vìdcù: Kdy odlétají špaèci do teplých krajin?

14. červenec 2018 4:26
40 0

Špaèek obecný je na našem území tažným druhem. Vìtšina našich špaèkù zimuje v mediteránu od Itálie po Portugalsko a v severní Africe. Jejich zimovištì tedy neleží pøíliš daleko. Na otázku odpovìdìl RNDr. Ondøej Sedláèek, Ph.D., z katedry ekologie Pøírodovìdecké fakulty UK.

Èást støedoevropské populace ovšem mùže zimovat na hnízdištích. Z letošní zimy existuje mnoho takových záznamù ze všech mìsícù. Seznam pozorování (nejen špaèkù, ale i dalších ptaèích druhù) najdete na webu birds.cz. Vìtšina špaèkù byla pozorována v blízkosti lidských sídel, èasto v hejnech jiných ptákù – napøíklad drozdù kvíèal.

Celosvìtové rozšíøení špaèka obecného. Žlutì hnízdištì, modøe zimovištì, zelenì oblasti s celoroèním výskytem. Tmavší odstíny znázoròují pùvodní areál, svìtlejší pak oblasti, kam byl špaèek zavleèen èlovìkem.

Zimování špaèkù je tedy u nás vzácné, ale nikoliv ojedinìlé. Tøi jedinci s kroužkem odchycení dosud bìhem zimních mìsícù dokazují, že se mùže jednat o naše domácí ptáky. Tito jedinci byli kroužkováni v pøedchozím roce jako mláïata, která se narodila 1–18 km daleko od místa zimního odchytu.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0