Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Výzkum kmitání hlasivek mùže zlepšit diagnostiku jejich nemocí

14. červenec 2018 4:30
38 0

OLOMOUC V diagnostice poruch a nemocí hlasu by v budoucnu mohly najít uplatnìní výsledky unikátního výzkumu kmitání hlasivek, který organizoval postdoktorand Pravin Kumar Subbaraj z Laboratoøe pro výzkum hlasu Katedry biofyziky Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Subbaraj za tento výzkum získal na prestižní mezinárodní konferenci The Voice Foundation v americké Filadelfii jako vùbec první úèastník hned dvì ceny, øekl vedoucí Laboratoøe pro výzkum hlasu Jan Švec.

Mezinárodní organizace The Voice Foundation se zabývá výzkumem hlasu a péèí o hlasivky. Na jejích odborných konferencích se každoroènì setkávají lékaøi, pøírodovìdci, inženýøi, logopedi, hlasoví pedagogové i zpìváci z celého svìta, aby diskutovali o nejnovìjších trendech v tomto oboru.

Na ocenìném výzkumu kmitání hlasivek se kromì olomouckých vìdcù podíleli odborníci z Hlasového centra Praha a Ústavu teorie informace a automatizace Akademie vìd ÈR. Pravin Kumar Subbaraj se zamìøil na prùbìh kmitání hlasivek. „Jeho úkolem bylo otestovat rùzné koeficienty, které by nám øekly nìco více o tom, jak je poddajná sliznice hlasivek, která kmitá. Když totiž hlasivky kmitají špatnì, tak to vìtšinou znamená, že sliznice má nìjaký problém. Velmi èasto je to zánìt, ale mùže tam být také zjizvení èi léze,“ uvedl Švec Subbaraj se spolu s dalšími vìdci zamìøil na takzvaný laterální vrchol kmitu hlasivek. „Èím ostøejší laterální vrchol je, tím je sliznice hlasivek poddajnìjší a hlas zdravìjší. Práce, za kterou Pravin Kumar Subbaraj dostal cenu, je právì o hodnocení sliznièních vln a jejich laterálních vrcholù,“ podotkl Švec, podle kterého by se díky tomu mohla v budoucnu výraznì zpøesnit diagnostika poruch hlasivek.

Subbaraj pøi svém výzkumu pracoval s obrazovými záznamy poøízenými lékaøi videokymografickou kamerou, což je pùvodní Švecùv vynález. Speciální pøístroj zaznamenává kmitání hlasivek a slouží k diagnóze hlasivkových onemocnìní.

K dispozici mìl také poèítaèový program, který loni vytvoøili ve spolupráci s Katedrou biofyziky PøF UP a lékaøi z Hlasového centra Praha odborníci z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie vìd ÈR v rámci spoleèného projektu TAÈR. Software v obrazovém záznamu automaticky detekuje pohyb hlasivek a umožòuje kvantifikovat pøípadné poruchy kmitání hlasivkové sliznice.

Subbaraj ve Filadelfii získal Hamdanovu cenu urèenou pro mezinárodního úèastníka konference a zároveò obdržel Sataloffovu cenu, která se udìluje mladým vìdcùm. „Bylo to poprvé v historii konference, kdy jeden èlovìk dostal ve stejném roce obì dvì ceny. Pøíjemnì nás to pøekvapilo,“ podotkl Švec.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0