Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Stres, ztráta intimity a pocitu útoèištì. Když nás náš dùm traumatizuje

13. červenec 2018 4:27
28 0

PAØÍŽ Brutální a nièivé: neštìstí v domì s sebou bere vše, co je mu v cestì. Zaplavená podlaha hnije, oheò olizuje zdi a náš pøíjemný domov se okamžitì mìní v nehostinné, nìkdy i nebezpeèné místo. Neštìstí v domácnosti mùže mít tìžké psychické dùsledky: silný stres, ztrátu intimity a pocitu útoèištì, píše francouzský deník Le Figaro.

Zhruba pøed 20 lety zapálil pyroman v noci prostor schodištì ve Virginiinì domì. „Vzbudil mì zápach kouøe, nemohla jsem dýchat. Všude byla tma, protože elektøina nefungovala,“ vzpomíná. Dosud se diví, jak ji vedl pud sebezáchovy. „Šla jsem otevøít dveøe, abych utekla, ale vnitøní hlas mi øíkal ne. Hned za dveømi hoøelo. Kdybych otevøela dveøe, utrpìla bych popáleniny, jako moje sousedka, která pøi požáru zahynula,“ øíká.

I po 20 letech má Virginie ještì strach z ohnì. „Manžel musel koupit do našeho domu lanový žebøík. V budovách špatnì spím a všude hledám nouzové východy,“ pøiznává.

Psychiatr Christian Navarre èasto pøijímá osoby, které prožily katastrofy s dramatickými dùsledky, jako Virginie. „Není vzácností, že se u tìchto lidí rozvine trvalé psychické trauma, ale i u ménì závažných pøípadù mùže mít neštìstí v domácnosti dopad na psychiku,“ vysvìtluje.

Ètyøicetiletá Sarah zažila ve svém paøížském bytì nìkolik nehod za sebou. „Nìkdy si myslím, že jsem prokletá,“ konstatuje. Bìhem šesti let zažila dvì zvláštì nepøíjemné nehody. „Poprvé praskl rozvod vody mezi tøetím a ètvrtým podlažím. Ètyøi patra budovy byla zaplavena. Po zdech v mém bytì tekly proudy vody. Podruhé se utrhl uzávìr teplé vody a znièeno bylo všechno, co stálo vodì v cestì,“ øíká Sarah.

„Jestliže je náš majetek pøed našima oèima znièen a do naší každodennosti vtrhne cosi neèekaného, máme pocit, že byla narušena naše iluze nezranitelnosti. Když jsme doma, jsme obvykle v prostoru bezpeèí. Nehoda zpùsobená pøírodními živly nebo technickou závadou nás zaskoèí. Právì to nás traumatizuje,“ vysvìtluje Christian Navarre.

A to tím spíše, když se zdá být boj s neviditelným nepøítelem pøedem ztracen. Tøicetiletý Arnaud mìl pøed tøemi lety byt zaplavený štìnicemi. „Na internetu je mnoho fór zasvìcených tomuto problému. Komentáøe jsou jednoznaèné: je témìø nemožné se jich zbavit,“ øíká Arnaud se o to nicménì pokusil. Vyhodil vìtšinu šatstva a zbytek pral za vysoké teploty. „Koupil jsem si také parní èistiè na matrace a všechny kouty v bytì. Stal jsem se paranoidním: každý veèer jsem lepil oboustrannou lepicí pásku na nohy postele, aby zjistil, jestli tam jsou,“ øíká. Nakonec ho jeho byt znechutil.

„Tento pocit je pochopitelný. Dùm je vizitkou toho, kdo jsme. Jsou v nìm naše vzpomínky, vše, co tvoøí naši identitu. Lidé, kteøí øíkají, že to je jen materiální stránka, si neuvìdomují význam domova,“ øíká Christian Navarre.

Pohroma v domácnosti vede ke skuteènému psychickému vyèerpání. U dìtí mùže zpùsobit úzkostné stavy. V tìžších pøípadech mùže vyvolat deprese. Sarah dnes pohlíží na život jinak. „Když se vracím z víkendu nebo z dovolené, než otevøu dveøe, zadržuju dech: co tam zase najdu?“ øíká Sarah. „I když jsem se pøestìhoval, mám strach, že jsem štìnice zavlekl s sebou a noèní mùra pokraèuje,“ pøiznává Arnaud.

„Ta bolestná pøíhoda mi ukázala, že se z toho mùžu dostat, když budu pevná. Našla jsem si také odstup od materiálních vìcí,“ øíká Virginie. „Celé mìsíce jsem žila s jedním zavazadlem a nebylo to tak tìžké, jak se mi pøedtím zdálo. Døíve jsem nic nevyhodila, záleželo mi hodnì na vìcech. Dnes nemám problém nìco pùjèit nebo se nìèeho zbavit. Požár mìl jednu výhodu: donutil mì, abych se soustøedila na to, co má opravdu cenu,“ dodává.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0