Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Za smrt dvou žen v saunì na Jièínsku padlo obvinìní z nedbalosti

17. červenec 2017 11:22
22 0
Za smrt dvou žen v saunì na Jièínsku padlo obvinìní z nedbalosti

V pøípadu dvou žen, které letos v dubnu zemøely v podomácky postavené saunì na Jièínsku, padlo první obvinìní. Ženy zùstaly uvnitø uvìznìné, když se ulomila klika. Policejní vyšetøování stále pokraèuje a zøejmì bude trvat ještì nìkolik mìsícù.

Informaci o obvinìní jedné osoby pøinesly Novinky.cz. Pravdìpodobnì jím je majitel objektu, který saunu v zahrádkáøské kolonii v Robousích na Jièínsku postavil. Okresní státní zastupitelství ani policie to však potvrdit nechtìjí. Kriminalisté pøípad stále vyšetøují, ale z naøízení jièínského okresního státního zástupce Michala Chvojky o nìm nesmí podávat žádné informace.

„Státní zástupce si ve vìci vyhradil právo informovat. Nestává se to tak èasto, ale je to v jeho kompetenci,“ sdìlila na dotaz iDNES.cz Ivana Ježková z Krajského øeditelství policie Královéhradeckého kraje.

Podle státního zastupitelství zahájila policie trestní stíhání pro pøeèin usmrcení z nedbalosti 7. èervence. Vyšetøovatelé nyní èekají na znalecké posudky, které mají objasnit, v jakém stavu byla podomácky vyrobená sauna a odhalit okolnosti úmrtí.

„Mohu pouze odkázat na pøedchozí vyjádøení pana okresního státního zástupce. Více se k vìci nebudeme vyjadøovat,“ odmítl sdìlit další informace námìstek okresního státního zástupce v Jièínì Petr Krupka.

Za úmrtí matky s dcerou ve vìku 65 a 45 let, které v saunì letos 15. dubna uvìznila zlomená klika (o tragédii jsme psali zde), mùže pravdìpopdobnì nedomyšlená konstrukce objektu. Ženy pocházely z Mladoboleslavska a saunovaly se u svých známých.

„Majitelce sauny se zdálo, že ženy dlouho nevycházejí, šla je zkontrolovat a našla je ležící na zemi. Pøivolaní záchranáøi mohli už jen konstatovat smrt,“ popsala tehdy krajská policejní mluvèí Iva Kormošová.

Míra zavinìní není jednoznaèná. Zásadní problém je v tom, že pro konstrukci saun chybí v Èesku bezpeènostní normy. Podle Tomáše Dyntara, který patøí k nejvìtším èeským výrobcùm domácích i veøejných saun, existují pro sauny pøedevším hygienické normy. Tragédii podle nìj zpùsobily nevhodné dveøe.

„Nerozumím tomu, proè zvolili zrovna takové dveøe a zámek. U saun vždy dìláme dveøe, které jdou otevøít tak, že je èlovìk zevnitø vytlaèí. Uzavírají se vždy na váleèky nebo magnet, nikdy ne na záklapky,“ vysvìtlil krátce po tragédii Dyntar (více ètìte zde).

Podle nìj se však na neštìstí mohla podílet i panika. Když ženy zjistily, že se z roztopené sauny nemají jak dostat. Pokoušely se rozbít sklenìné okénko ve dveøích. To se jim však nepodaøilo.

„Každému vždy vysvìtluji, že nejvyšší teplota, kterou hlásí èidlo, je v saunì nahoøe. V jednom metru od zemì už bývá kolem 60 až 70 stupòù a dole u podlahy i 25 stupòù Celsia,“ upozornil Tomáš Dyntar na to, že v krizové situaci je nejbezpeènìjší lehnout si na zem.

Zdroj: hradec.idnes.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0