Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Jak se st�t modern�m diplomatem

13. únor 2018 16:20
34 0
Jak se st�t modern�m diplomatem

V sou�asnosti si lze jen obt�n� p�edstavit komplikovan�j�� a r�znorod�j�� �innost, ne� je ta spojen� s �lohou diplomatick�ho p�edstavitele. Od diplomata se vy�aduje univerz�ln� vzd�lanost a �irok� politick�, zejm�na ekonomick� rozhled, spole�ensk� schopnost navazovat, udr�ovat a vyu��vat pot�ebn� kontakty. P�e Radom�r Jungbauer.

Povol�n� diplomata b�v� pova�ov�no nejen za jedno z nejpresti�n�j��ch, ale i nejn�ro�n�j��ch. V sou�asnosti si lze jen obt�n� p�edstavit komplikovan�j�� a r�znorod�j�� �innost, ne� je ta spojen� s �lohou diplomatick�ho p�edstavitele. Ty tam jsou doby, kdy se od n�ho vy�adoval urozen� p�vod, zvu�n� titul, sv�t�ctv� a schopnost bl�skat se ve spole�nosti, z�mo�nost i bohatstv�, umo��uj�c� mu ��t na vysok� noze v m�st�, kde p�sob�, a osl�ovat p�epychem sv�ch recepc�.

Od sou�asn�ho diplomata se vy�aduje univerz�ln� vzd�lanost a �irok� politick�, zejm�na ekonomick� rozhled, spole�ensk� schopnost navazovat, udr�ovat a vyu��vat pot�ebn� kontakty. Vedle toho mus� b�t i kvalifikovan�m ��edn�kem ovl�daj�c�m IT k vy�izov�n� p��slu�n� agendy jak v p�ij�maj�c� zemi, tak s p��slu�n�mi m�sty vys�laj�c�ho st�tu. Jeho povinnost� je hlubok� a v�estrann� znalost zem�, v n� p�sob�, jej� ekonomiky, vnit�n� a zahrani�n� politiky, soci�ln�ch i politick�ch jev�, kter� se v n� odehr�vaj�.

Sou�asn� diplomat mus� tak� sledovat soupe�en� politick�ch sil, parlamentn� i vl�dn� �innost, um�t charakterizovat nejv�znamn�j�� politiky, kte�� hraj� d�le�itou roli v �ivot� p��slu�n� zem�, i zhodnocovat �innost diplomatick�ch z�stupc� jin�ch st�t�. O tom v�em je povinen systematicky, zasv�cen� a zevrubn� informovat sv� p��slu�n� st�tn� org�ny, analyzovat situaci, vyvozovat z n� z�v�ry a p�edkl�dat n�vrhy pro �st�ed�, kter�mu je kompeten�n� pod��zen.

Modern� diplomat mus� disponovat znalostmi z r�zn�ch obor�. Neoby�ejn� d�le�it� je jazykov� vybavenost. Vedle dnes ji� samoz�ejm� angli�tiny by druhou �e�� mohla b�t francouz�tina, kter� s ohledem na pot�eby Evropsk� unie, pota�mo pobytu v Bruselu, pro��v� v sou�asnosti jako diplomatick� jazyk sv�r�znou renesanci. Mezin�rodn� v�znam si ponech�v� n�m�ina, kter� je dal��m jednac�m jazykem v Evropsk� unii.

Znalost jazyka zem�, kde p�sob�, je velkou v�hodou, ale nen� v�dy striktn� vy�adov�na.�Ka�d� diplomat by m�l detailn� zn�t d�jiny novov�k�ch mezin�rodn�ch vztah�, orientovat se v mezin�rodn�m pr�vu a b�t kulturn�m �lov�kem, kter� m� velk� znalosti um�n� a pov�echn� rozum� i r�zn�m v�dn�m obor�m.

U modern�ho diplomata se p�edpokl�d�, �e pozorn� a pe�liv� sleduje v�voj ve vlastn� zemi, aby byl schopen v p�ij�maj�c�m st�tu za ka�d� situace podrobn� a na �rovni informovat o v�ech d�le�it�ch z�le�itostech, kter� se j� t�kaj�, jak jej� p�edstavitele a kolegy v diplomatick�m sboru, tak m�dia. To v�e mu pom�h� z�sk�vat si v�nost m�stn� spole�nosti a zejm�na v�znamn�ch p�edstavitel� p�ij�maj�c�ho st�tu i ostatn�ch diplomat�, je� je nezbytn� pro �sp�ch jeho pr�ce.

O�ek�v� se od n�ho ob�tav� pomoc ob�an�m zejm�na sv�ho st�tu, zejm�na v zem�ch s bou�liv�m v�vojem (dnes nap��klad n�kter� st�ty Bl�zk�ho a St�edn�ho v�chodu), i psychick� odolnost za krizov�ch situac�. Vedle toho mus� za v�ech okolnost� zachov�vat d�stojnost a m�t vybran� zp�soby chov�n�.

T�mto po�adavk�m mus� odpov�dat i zevn�j�ek v�etn� detail� a d�stojn� obydl� (v p��pad� velvyslance rezidence), kter� je de facto pracovn�m n�strojem vytv��ej�c�m diskr�tn� prost�ed� k projedn�v�n� choulostiv�ch a n�kdy utajovan�ch vztahov�ch ot�zek. Diplomat je neust�le st�edem pozornosti sv�ho okol�, proto je povinen vyst��hat se jak�koli afektovanosti a vzbuzovat �ctu svou mor�lkou i ka�dodenn�m chov�n�m.

Zdr�enlivost a opatrnost mus� b�t vlastn� nejen jeho medi�ln�m projev�m, ale i osobn�m rozhovor�m, kter� by mohly b�t zneu�ity v neprosp�ch jak jeho, tak st�tu, jej� zastupuje. Je proto t�eba, aby se v konverzaci vyst��h�val vulg�rn�ch, ur�liv�ch a jin�ch nevhodn�ch v�raz�.

Ve v�t�in� zem� by m�l diplomat usilovat o p��telsk�, ale za v�ech okolnost� minim�ln� korektn� vztahy s p�edstaviteli p�ij�maj�c�ho st�tu, po��nat si sebev�dom�, uplat�ovat sebek�ze� a v p��pad� pot�eby �elit d�stojn� �tok�m, a� slovn�m �i jin�m, v��i jeho zemi i jemu osobn�.

P�i jedn�n�ch by m�l b�t d�sledn� a d�razn�, ale v p��pad� nezbytnosti prokazovat obratnost a b�t p�ipraven k �stupk�m i p�ijateln�m kompromis�m. K v�tan�m klad�m pat�� duchaplnost a vtipnost. Obvykle neb�v� na �kodu, kdy� konzumuje v men��m mno�stv� alkoholick� n�poje, ale nikdy by se nem�l na spole�ensk�ch akc�ch op�t.

Krom� rozs�hl� profesion�ln� �innosti mus� ob�as s�m po��dat spole�ensk� p�ijet� v r�mci mo�nost� reprezenta�n�ho fondu a na druh� stran� nav�t�vovat akce organizovan� jak p�ij�maj�c� zem�, tak partnery z diplomatick�ho sboru a ��astnit se nap��klad divadeln�ch premi�r, vernis�� pozoruhodn�ch v�stav �i ofici�ln�ch slavnost�.

V �esk� republice je n�kolik vysok�ch �kol, kter� aspiruj� na poskytov�n� z�kladn�ch v�domost� z mezin�rodn�ch vztah�. O postgradu�ln� v�eobecnou p��pravu zahrnuj�c� diplomatick� vzd�l�v�n�, jazykov� kurzy i informa�n�ch technologi� se ji� �adu let star� Diplomatick� akademie ministerstva zahrani�n�ch v�c�.

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0