Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Foto, Video

14:27 Zeman pověří Babiše jednáním o nové vládě příští týden

3

Věda

Všechny kategorie novinky

 • Pohlceni, spl�chnuti, utopeni. Mamut� samci hynuli �ast�ji �hloup�j��m zp�sobem� ne� samice

  19. listopad 2017 8:26 1

  STOCKHOLM Pohlceni propadlou p�dou. Spl�chnuti lavinou bahna. Utopeni, kdy� se probo�ili tenk�m ledem. To je osud, kter� p�ed tis�ci let potkal na Sibi�i mnoho mamut�. Jejich dob�e zachovan� fosiln� ostatky poskytly paleobiolog�m mo�nost nahl�dnout do jejich �ivota. A te� po genetick�ch anal�z�ch mamut�ch ob�t� p��rodn�ch past� u�inil v�deck� t�m ohromuj

 • NASA zveøejnila nové snímky z vesmíru. Prohlédnìte si bouøe Jupiteru, èi krátery Marsu

  18. listopad 2017 5:00

  PRAHA/JUPITER Americká NASA zveøejnila nové snímky planety Jupiter. Fotografie byly zachyceny orbiální sondou Juno, která obíhá kolem nejvìtší planety Sluneèní soustavy, 24. øíjna bìhem devátého tìsného pøeletu kolem plynového giganta, uvedla NASA. Podobnì úchvatné fotografie zveøejnila døíve NASA i z družice obíhající planetu Mars. Na jednom ze snímkù

 • V USA zrušili start lodi Cygnus, na nebi jí překáželo letadlo

  11. listopad 2017 14:54 1

  WALLOPS Technici kosmodromu Wallops ve Virginii v sobotu přerušili start vesmírného plavidla Cygnus soukromé společnosti Orbital ATK k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Do vzdušného prostoru letu totiž nečekaně vniklo cizí letadlo, informovala společnost na internetu. Start lodi, která měla do ISS dopravit zásoby, technické vybavení a materiál k vědeckým

 • Ostrav�t� v�dci ud�lali aplikaci o v�k�ch, napadla zp�v�ka B�rtu

  8. listopad 2017 4:36 1

  OSTRAVA V�dci z Ostravsk� univerzity vytvo�ili mobiln� aplikaci Lovec v�ek CZ, d�ky n� se lid� nejen dozv� zaj�mavosti o �ivot� tohoto hmyzu a mohou p�isp�t k jeho ochran�. S n�padem p�i�el zp�v�k Dan B�rta, kter� se o v�ky zaj�m� a s ostravsk�mi biology �zce spolupracuje, �ekl mluv�� univerzity Adam Soustru�n�k. Ojedin�l� projekt v�dc� z Katedry biologie

 • Dinosau�i se k sob� tulili, zjistili v�dci. Vyvracej� m�tus o jejich samot��stv�

  6. listopad 2017 5:19 1

  OTTAWA T�i mlad� dinosau�i se k sob� p�itulili ve sp�nku, a pak ude�ila katastrofa. Zasypala je vysok� vrstva popela nebo p�dy, pravd�podobn� ze sope�n� erupce nebo p�se�n� bou�e, a tato zv��ata - ka�d� zv�c� velk�ho psa - uhynula b�hem n�kolika minut, napsal zpravodajsk� server The Guardian. Po 70 mili�n� let tak le�eli poh�ben�, p�itulen� jeden k druh�mu uvnit

 • Z�hadn� objev v Cheopsov� pyramid�. V�dci na�li ob�� dutinu, nazvali ji Velk� pr�zdno

  2. listopad 2017 17:04 1

  K�HIRA Doposud neprozkoumanou m�stnost o d�lce 30 metr� objevili v�dci uvnit� Cheopsovy pyramidy, nejv�t�� podobn� stavby na sv�t�. Z�hadn� dutina se nach�z� nad tzv. Velkou galeri�, napsala agentura AP. T�m badatel� ji objevil za pomoci technologie kosmick�ho z��en�, kter� p�es kameny pronik� ��inn�ji ne� z��en� rentgenov�. Nov� objeven� prostor je objemn

 • Tání švýcarských ledovcù bylo v uplynulém roce extrémní, varují vìdci

  2. listopad 2017 5:28 1

  BERN Švýcarské ledovce se v uplynulém roce extrémnì zmenšily, úbytek ledu v dobì od zaèátku loòského øíjna do konce letošního záøí patøí podle Švýcarské akademie pøírodních vìd k nejvyšším za posledních sto let mìøení, informoval list Neue Zürcher Zeitung. Dvì desítky sledovaných ledovcù v alpské konfederaci ztratily celkem tøi procenta svého obejmu

 • H�bitov na b�ehu jezera. Na Bajkalu z�hadn� hynou tuleni

  1. listopad 2017 5:05 1

  MOSKVA Rusk� ��ady za�aly prov��ovat �hyn tule�� bajkalsk�ch pot�, co turist� v posledn�ch dnech na�li na b�ez�ch sibi�sk�ho jezera �opravdov� h�bitov� tohoto nejmen��ho druhu tule��. Ozn�mila to dnes rusk� m�dia. �Na m�sto odjeli na�i odborn�ci, kte�� tuto skute�nost potvrdili. Mno�stv� uhynul�ch kus� se up�es�uje. P���iny a okolnosti �hynu se zji��uj�,� uvedla

 • Pøed spavou nemocí skot ochrání antilopí repelent

  29. říjen 2017 5:26 1

  BERLÍN Repelent, jehož vùnì pøipomíná odér afrických antilop, pomùže podle vìdcù z univerzity v nìmeckém Bonnu v boji proti nebezpeèné spavé nemoci. Skot pøed pøenašeèem parazitického onemocnìní, mouchou tse-tse, ochránil nový pøípravek v 80 procentech pøípadù, informoval odborný èasopis PLOS. „Parfém“, který napodobuje vùni antilopy vodušky velké, vìšeli

 • Melan�sk� lebka star� 6000 let pat�� nejstar�� zn�m� ob�ti tsunami

  29. říjen 2017 5:24 1

  PORT MORESBY Z�hadn� �lomek lebky, kter� byl v roce 1929 objeven na Papui-Nov� Guineji a jen� v�deck� obec dlouho myln� p�ipisovala vyhynul�mu lidsk�mu druhu, m� dal�� unikum: v�dci maj� za to, �e pat�il prvn� zn�m� ob�ti cunami. Informovala o tom agentura Reuters. Pr�zkum sediment� v m�st�, kde byl 6000 let star� �lomek lebky nalezen, vykazuje znaky