Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Věda

Všechny kategorie novinky

 • Hv�zda vys�l� zvl�tn� sign�ly. O mimozem��any asi nejde, tvrd� v�dci

  17. červenec 2017 14:01 1

  Radioteleskop u m�sta Arecibo, kter� je nejv�t��m sv�ho druhu na sv�t�, zachytil neobvykl� data 12. kv�tna. �Dva t�dny od pozorov�n� jsme si uv�domili, �e v desetiminutov�m dynamick�m spektru objektu Ross 128 jsou n�kter� velmi zvl�tn� sign�ly,� napsal na sv� webov� str�nce minul� t�den profesor Abel M�ndez. Dodal, �e sign�l m�l tak�ka periodick� charakter

 • Lvice v Tanzanii si adoptovala osi�el� gepard� ml�d�. Oborn�ci jsou v �oku

  15. červenec 2017 5:13 1

  Pro znalce �ivota lv�, ke kter�m Hunter pat��, jde o ohromuj�c� novinku. To, �e samice �elem koj� ml�d� jin�ho druhu, bylo zat�m dolo�eno jenom u zv��at �ij�c�ch v zajet�. Z voln� p��rody jsou zn�my pouze mimo��dn� vz�cn� p��pady, kdy samice leoparda nebo pumy p�ijaly za sv� osi�el� ml�d�, av�ak vlastn�ho druhu. Hunter tvrd�, �e prozat�m nebyl v p��rod� spat�en a v literatu

 • Èínským vìdcùm se podaøil teleport ze zemì do vesmíru

  13. červenec 2017 14:27 1

  Èínským vìdcùm se podaøilo do vesmíru pøenést parametry kvantových stavù mezi fotony. Tento pøenos fyzikálnì znamená totéž, jako kdyby byly tyto elementární èástice pøeneseny fyzicky. “Svìtlo se chová jako vlna, ale podle zákonù kvantové mechaniky má i èásticové vlastnosti, které se projevují pøi velmi malých svìtelných intenzitách. Èásticím svìtla øíkáme

 • Auta a alkohol jdou dohromady. Skotská firma vyrábí biopalivo z odpadu po výrobì whisky

  10. červenec 2017 3:30 1

  Prezident spoleènosti Celtic Renewabels a øeditel výzkumného centra biopaliv na edinburské Napier University Martin Tangney uvedl, že k uskuteènìní projektu ho inspirovala touha efektivnì spravovat zdroje. Tangney pøedvedl výkon nového paliva tento týden, když se kolem univerzitního parkovištì projel v pronajatém autì natankovaném smìsí s pøídavkem nového

 • Zeptali jsme se vìdcù: Kolik potravy dennì spoøádá plejtvák obrovský?

  8. červenec 2017 4:54 1

  Plejtvák obrovský (latinsky Balaenoptera musculus) je velryba – vìdecky øeèeno moøský savec z øádu kytovcù. Obývá všechny svìtové oceány s výjimkou arktických oblastí. Jak napovídá už jeho jméno, jde o skuteèného giganta. Dosahuje délky až 33 metrù a hmotnosti 70–140 tun, ve výjimeèných pøípadech i 170 tun. To z nìj dìlá nejvìtšího a nejtìžšího živoèicha

 • Komplikace revoluèní léèby. Lze mìnit informace v DNA?

  7. červenec 2017 4:30 1

  Technika CRISPR nabízí jednoduchý, spolehlivý a laciný zpùsob pro pøesný zásah do dìdièné informace. Kromì jiného je pøíslibem i pro léèbu øady závažných onemocnìní. V laboratoøi napøíklad spolehlivì hubí bakterie odolné vùèi antibiotikùm, a pøitom ponechává na pokoji „hodné“ bakterie žijící v organismu. Otevírá však zcela nové možnosti i pro boj s virem

 • Zeptali jsme se v�dc�: Vyd�vali dinosau�i n�jak� zvuky, nebo byli n�m�?

  1. červenec 2017 4:05 2

  Nev�me, nakolik um�li dinosau�i vytv��et �hrdeln� zvuky (v�zan� na m�kk� tk�n�). Jist� ale dok�zali, podobn� jako n�kte�� sou�asn� pt�ci, vyd�vat zvuky klapav� (pomoc� �elist� �i kloub�, pr�sk�n�m ocasem a podobn�). Nav�c existuje n�kolik dinosaur� ze skupiny hadrosaur�, u nich� je mo�nost zvukov�ch efekt� velmi pravd�podobn� a je prok�z�na i experiment

 • �esko m� ve vesm�ru svou prvn� technologickou nanodru�ici

  28. červen 2017 4:20 3

  Na sv�ch internetov�ch str�nk�ch o tom informoval �esk� V�zkumn� a zku�ebn� leteck� �stav (VZLU), kter� tento mal� satelit vyvinul ve spolupr�ci s �esk�mi firmami a univerzitami. �Potvrzuji za cel� t�m VZLUSAT-1, �e dru�ice je po str�nce komunikace a syst�m� platformy pln� funk�n�. Prob�h� oboustrann� datov� komunikace. V�klopn� syst�my byly vyklopeny

 • Pùl století od patentu na první poèítaèovou myš

  21. červen 2017 8:58 1

  Mohl za to kablík vycházející ze zadní èásti, který celému zaøízení propùjèoval vzhled hlodavce s dlouhým ocáskem. Engelbart myš pøedstavil veøejnosti v prosinci 1968 a v listopadu 1970 za ní získal patent. Prezentace v prosinci 1968 v San Francisku vstoupila do historie výpoèetní techniky pod pøezdívkou „matka všech ukázek“. Engelbart na ní skupinì

 • Špatné známky nic neøeší, míní nìkteøí odborníci. Podle nich je možné jiné øešení

  20. červen 2017 12:40 1

  Na podobnou otázku žáci vìtšinou reagují ostentativním kýváním, jež má pedagoga odradit od dalšího procvièování. Tentokrát se však jedna dívenka pøece jen pøihlásila a upøímnì pøiznala: „Já nevím, co znamenají ty èíslíèka...“ Chemikáøka prý opravdu nemìla daleko k pláèi. Pøitom jen vyšlo najevo nìco, co je ve školním prostøedí více než èastým jevem