Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Věda

Všechny kategorie novinky

 • Bitva o dvouleté. Patøí do mateøské školky, nebo ještì potøebují matku?

  18. únor 2018 11:00

  Je pro dvouleté dítì dobré, aby chodilo do mateøské školy? Proè batole potøebuje spíš matku než dìtský kolektiv? A kdy pro nì pobyt ve školce mùže být lepší než zùstávat v domácím prostøedí? Vášnivá debata o dvouletých a o tom, co je pro nì nejlepší, se v posledních dnech rozhoøela mezi rodièi, odborníky i politiky. Profesorka psychologie Lenka Šulová

 • Zeptali jsme se v�dc�: �epa vedle hrachu m�la jinou barvu i strukturu. ��m to je?

  17. únor 2018 5:31 2

  I na sv�m z�honu m�ete �as od �asu naj�t velmi zaj�mav� �kazy. Pro odborn�ky b�v� ale vysv�tlen� zpravidla hra�kou. Na ot�zku odpov�del Mgr. Dimitrij Ty� z katedr� experiment�ln� biologie rostlin P��rodov�deck� fakulty UK. Za rozd�lem bude st�t pravd�podobn� nehomogenita z�honu, zejm�na pokud jde o distribuci �ivin. Svou roli jist� sehr�la i bl�zkost

 • Ohro�en� �ab�k Romeo hled� partnerku. Profil m� i na seznamce

  14. únor 2018 5:54 2

  LA PAZ Bolivij�t� v�dci a ochr�nci p��rody pro�es�vaj� celou zemi ve snaze naj�t sami�ku pro �ab�ho same�ka, kter� by, jak se ob�vaj�, mohl b�t �pln� posledn�m p�edstavitelem sv�ho druhu. Desetilet� Romeo, �ab�k druhu Telmatobius yuracare (Telmatobius yuracare), marn� kv�k�n�m v�b� sami�ku. P�i hled�n� jeho Julie mu pom�h� i jedna z bolivijsk�ch internetov

 • Velryby a �raloci v ohro�en� mikroplast�. S potravou konzumuj� i mo�sk� odpad, ��k� studie

  12. únor 2018 5:00 2

  Velryby nebo �raloci b�hem p�ij�m�n� potravy polykaj� mikroplasty, co� m�e smrteln� ohrozit jejich zdrav�. Dokazuje to v�deck� studie, kterou zve�ejnili v�dci ze Siensk� univerzity. Mo�t� velik�ni jsou toti� zvykl� zkonzumovat tis�ce kubick�ch metr� mo�sk�ch �as nebo planktonu denn�. V z�motc�ch potravy na mo�sk�m dn� se ale mohou skr�vat mal� ��ste�ky plastov

 • V�dci ze Spr�vy KRNAP zkoumaj� vliv lavin na p��rodu Krkono�

  8. únor 2018 5:22 2

  �PINDLER�V ML�N V�dci ze Spr�vy Krkono�sk�ho n�rodn�ho parku (KRNAP) v Labsk�m dole zkoumaj� vliv lavin a sn�hu na p��rodu. Labsk� d�l je jedn�m z nejfrekventovan�j��ch lavinov�ch �zem� v �esku. �Svah m� tady asi 26 stup��, hloubka profilu je 153 centimetr�. Naho�e vid�te 13 ��sel �erstv�ho sn�hu, pak je umrzl� asi p�l metrov� vrstva a pod n� naprosto

 • Ozonov� vrstva se ��ste�n� d�l zten�uje, varuj� v�dci

  8. únor 2018 5:08 2

  CURYCH Ozonov� vrstva se ��ste�n� d�l zten�uje, a to na nebezpe�n�ch m�stech. Varuj� p�ed t�m v�dci ve studii, kterou otiskl odborn� �asopis Atmospheric Chemistry and Physics. Probl�m se t�k� i hust� os�dlen�ch oblast�, v�etn� st�edn� Evropy. Ozonov� vrstva se sice zotavuje, ale ne v�ude. Vrstva, kter� Zemi chr�n� p�ed rakovinotvorn�m ultrafialov�m z��en�m ze Slunce

 • Evropská agentura Muskovi nevìøila. Po úspìchu rakety Falcon Heavy mìní plány

  7. únor 2018 14:25 2

  PRAHA Úspìšný start rakety soukromé spoleènosti SpaceX Elona Muska se projeví i v plánech Evropské vesmírné agentury (ESA), do níž patøí i Èesko. Odstartování a následný návrat dvou ze tøí stupòù rakety na pøistávací plošinu hodnotí odborníci jako mezník v dìjinách kosmonautiky. Podle Lukáše Holmana ze vzdìlávací kanceláøe ESA již nyní mìní tato agentura

 • V�dci popsali, jak protil�tka bojuje s virem encefalitidy

  7. únor 2018 5:57 2

  BRNO Na zp�sob, jak�m protil�tka v lidsk�m t�le bojuje s virem kl횝ov� encefalitidy a zabra�uje mu v mno�en�, se zam��ili v�zkumn�ci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity. Jejich pr�ci nyn� zve�ejnil �asopis Nature Communications, ozn�mila Ema Wiesnerov� z tiskov�ho odboru univerzity. V�zkum zam��en� na strukturu viru zat�m trv� zhruba t�i roky a d�le pokra

 • Zeptali jsme se vìdcù: Proè astronomická zima zaèíná slunovratem?

  27. leden 2018 5:58 2

  Hlavním zdrojem energie, která formuje životní prostøedí na povrchu naší planety je Slunce. Slunce produkuje záøení, které formou svìtla a tepla èiní naši planetu obyvatelnou. Avšak pøídìl této životodárné energie není ve všech zemìpisných šíøkách stejný. Mùže za to tvar naší planety. na otázku odpovìdìl RNDr. Marek Køížek, Ph.D., Katedra fyzické geografie

 • Gen jako �asovan� bomba. Na�li v�dci l�k na Huntingtonovu chorobou?

  26. leden 2018 5:37 3

  Klinick� zkou�ky potvrdily nad�je vkl�dan� do nov�ho l�ku ur�en�ho pacient�m s nevyl��iteln�m d�di�n�m onemocn�n�m nervov�ho syst�mu � Huntingtonovou chorobou. Pacienti s Huntingtonovou chorobou �asto v�bec nemohou tu�it, �e se narodili s po�kozen�m genem, kter� jim pomalu ni�� nervov� syst�m. Jako �asovan� bomba tik� v jejich organismu devastuj�c� proces