Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Věda

Všechny kategorie novinky

 • Prot�zy jako v�hoda. Budou jednou um�l� kon�etiny lep�� ne� ty z masa a kost�?

  22. září 2017 4:10

  Ani dlouho pot�, kdy si m�sto mezi zdrav�mi sportovci vybojoval kontroverzn� Jihoafri�an Oscar Pistorius, nen� definitivn� roz�e�ena ot�zka p��nosu modern�ch ��epelovit�ch� prot�z pro v�kon handicapovan�ch sportovc�. Jejich v�zkum v�ak pom�h� i b�n�m handicapovan�m lidem. Vyrob�me jednou prot�zu, kter� bude lep�� ne� kon�etina z masa a kost�? Zat�m tak daleko

 • Marihuana zvy�uje riziko �mrt� na hypertenzi

  21. září 2017 4:06

  ��M Konop� zvy�uje krevn� tlak, a to dosti v�razn�. Konzumace t�to l�tky tak a� n�kolikan�sobn� zesiluje riziko �mrt� zp�soben� vysok�m krevn�m tlakem, p�e italsk� den�k La Repubblica. V�dci z Georgijsk� st�tn� univerzity v Atlant� ve Spojen�ch st�tech analyzovali studie Pr�zkumu n�rodn�ho zdrav� a v�ivy (NHANES), kter� vyhodnocuje zdravotn� stav a v�ivu dosp�l�ch i d�t�. Experti

 • Sonda Cassini po dvaceti letech dosloužila. Shoøela v atmosféøe Saturnu

  15. září 2017 13:29

  WASHINGTON Americký Národní úøad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že úspìšná mise zamìøená na výzkum planety Saturn a jejich prstencù a mìsícù podle plánu v pátek skonèila. Sonda Cassini po dvacet let trvající výpravì shoøela pøi øízeném sestupu v horních vrstvách atmosféry druhé nejvìtší planety naší sluneèní soustavy. Na potvrzení závìru projektu

 • Cvi�it se d� i jen hlavou. Nen� to v�ak pro ka�d�ho

  13. září 2017 7:07 4

  Vypad� to tak pohodln�, a� to snad ani nem�e b�t pravda: cvi�it je mo�n� i tak, �e se p�i tom �lov�k prakticky neh�be. Kupodivu v�ak i tento p��stup funguje, t�eba p�i bolestech p�te�e. Ale smysl m� jen pro n�koho. V Rehabilita�n�m �stavu Brand�s nad Orlic� maj� zku�enosti s t�m, �e cvi�it se d�, i kdy� se t�lo neh�be, nebo sp� t�m�� nen� vid�t, �e se �lov�k pohybuje

 • Nov� algoritmus dok�e rozpoznat homosexualitu dle fotografie, tvrd� studie univerzity

  13. září 2017 4:00 4

  Nov� vytvo�en� algoritmus vyvinut� Stanfordsk� univerzit� um� rozpoznat sexu�ln� orientaci lid� podle fotografie, gaye odhal� dokonce s 91% p�esnost�. Rozpozn�n� homosexuality dle vn�j��ch znak� tak� ale dokazuje jej� vrozenost. Studie vyvolaly velkou �adu etick�ch ot�zek. Um�l� inteligence dos�hla dal�� mety. S velkou p�esnost� dok�e rozpoznat podle

 • �e�tina se u�� jak p�ed sto lety. Ale ve �ten� pom�h� netrp�livost

  12. září 2017 11:52 1

  Sledujeme to ka�d� den: V�voj se zrychluje, modernizace zasahuje do v�ech sf�r, v�da a technika postupuj� vp�ed dokonce m�lov�mi kroky. Mo�n� je na �ase se zeptat: T�k� se to taky zp�sobu vzd�l�v�n�? Modernizuje se i v�uka? Dobr� zpr�va je, �e dnes u� nen� nutn� dr�et se jedin� metody, pokud nefunguje. Na v�b�r jsou ofici�ln� t�i, ale de facto alespo

 • Zeptali jsme se v�dc�: Kulat� t�lo a �ty�i nohy. O jak� druh hmyzu se jedn�?

  9. září 2017 4:13 1

  Parazit se jmenuje kl횝�k netop��� (Argas vespertilionis). Na ot�zku odpov�d�l Mgr. Tom� Mach��ek z katedry parazitologie P��rodov�deck� fakulty UK. Jde o osminoh�ho �lenovce - rozto�e (na fotce jsou vid�t jen prvn� dva p�ry nohou), kter� je bl�zce p��buzn� kl횝at�m. Na prvn� pohled se od nich li�� t�m, �e nem� p�i pohledu shora vid�t �stn� �stroj

 • P�enosn� p��stroj odhal� otravu metanolem b�hem p�r minut

  6. září 2017 4:01 1

  BRNO N�kolik minut sta�� nov�mu p�enosn�mu p��stroji, aby odhalil otravu metanolem. Vyvinuli jej v�dci z Masarykovy univerzity v Brn� s pra�skou spole�nost� Watrex. Zda se bude vyr�b�t, nyn� z�le�� na popt�vce, ozn�mila Ema Wiesnerov� z tiskov�ho odboru Masarykovy univerzity (MU). O v�kendu si �esko p�ipomn�lo p�t let od vypuknut� takzvan� metanolov

 • Zeptali jsme se v�dc�: Co je �erven� rtu�? Existuje, nebo je to m�tick� l�tka?

  26. srpen 2017 4:53 2

  Term�n ��erven� rtu�� se ob�as objevuje, zvl᚝ ve sd�lovac�ch prost�edc�ch, ale nikdy jsem nena�el n�jakou soudnou odpov��, o co by m�lo j�t. Mo�n� zde existuje souvislost s alchymi�. Na ot�zku odpov�d�l prof. RNDr. Vladim�r Karpenko, CSc., z katedry fyzik�ln� a makromolekul�rn� chemie P��rodov�deck� fakulty UK. V alchymii hr�la ji� od starov�ku nesm�rn� v�znamnou

 • Do vesmíru stylovì. Elon Musk pøedstavil nové kosmické skafandry, prošly testy

  24. srpen 2017 11:04 2

  WASHINGTON Šéf technologického gigantu SpaceX Elon Musk pøedstavil nový kosmický skafandr, který údajnì koneènì pøináší kompromis mezi funkèností a vzhledem. Skafandr podle Muska není pouhým návrhem, ale již prošel úspìšnì všemi testy podmínek, které bude muset ustát mimo zemskou atmosféru. Musk na nový skafandr upozornil již minulý týden na Twitteru