Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

�ro�en� na ��tech n�kter�ch bank vzrostlo. Ale jen do�asn�

15. leden 2019 17:08
343 0
�ro�en� na ��tech n�kter�ch bank vzrostlo. Ale jen do�asn�

Dv� banky na tuzemsk�m trhu � Raiffeisenbank a ING Bank � nab�zej� sazby, kter� p�inejmen��m pokryj� inflaci, tedy znehodnocen� pen�z, kter� v listopadu �inila dv� procenta. U obou bank m� atraktivn� sazba prim�rn� jeden c�l. Nal�kat nov� klienty. Zm�ny ve prosp�ch st�adatel� chyst� i dal�� z men��ch hr��� na trhu � banka Creditas.

�e�i se kone�n� do�kali r�stu �ro�en� na spo�ic�ch ��tech. U� dv� banky na tuzemsk�m trhu nab�zej� sazby, kter� alespo� pokryj� inflaci, tedy znehodnocen� pen�z, kter� v listopadu �inila dv� procenta. Od za��tku roku za�ala nab�zet na spo�ic�m ��tu �ro�en� ve v�i t�� procent tuzemsk� Raiffeisenbank. �S v�hodnou nab�dkou �ro�en� p�i zalo�en� nov�ho b�n�ho ��tu p�ich�z�me proto, abychom z�skali nov� klienty. V r�mci bankovn�ho trhu jde o ojedin�lou nab�dku,� ��k� Petra Kopeck�, tiskov� mluv�� Raiffeisenbank.

Nab�dka plat� jen pro vklady do 150 tis�c korun, pokud si klient sjedn� b�n� ��et eKonto Komplet nebo eKonto Smart. Druh� nejvy��� zhodnocen� �spor na �esk�m trhu nab�z� ING Bank, kde nov� p��choz� klienti dostanou od �ervna lo�sk�ho roku dvouprocentn� �rok. Jen�e v obou p��padech to m� jedno velk� ale. Takto v�hodn� jsou vklady u obou bank �ro�eny jen �est m�s�c�. Po uplynut� t�to doby je �rok o dost ni���. V p��pad� Raiffeisenbank pak �ro�en� klesne na jedno procento, a v p��pad� ING dokonce jen na p�l procenta.

D�vod je p�itom z�ejm�. U obou bank m� atraktivn� sazba prim�rn� jeden c�l. Nal�kat nov� klienty. �Kdy� jsme si testovali r�zn� akvizi�n� koncepty, klienti nejl�pe hodnotili pr�v� bonusov� �ro�en� na spo�ic�m ��tu,� potvrzuje Kopeck�. �Zvy�ov�n� sazeb se t�k� sp�e bank, kter� pot�ebuj� nal�kat klienty, aby jim n�sledn� mohly nab�dnout dal�� produkty,� vysv�tlil ekonom poradensk� spole�nosti Partners Martin Ma��t. Nejvy��� dlouhodob� �ro�en� na trhu tak v sou�asnosti st�le nab�z� Hello bank!.

Ta vklady do v�e 300 tis�c korun �ro�� sazbou 1,5 procenta. �V sou�asn� dob� pat�� �rok na Hello spo�en� k nejlep��m na trhu a jeho navy�ov�n� v nejbli���ch dnech nepl�nujeme,� odpov�d�la na dotaz LN ohledn� mo�n�ho zv�en� Gabriela Pithartov�, �editelka se zodpov�dnost� za zna�ku a z�kaznickou zku�enost v Hello bank!. Na sazby kolem jednoho procenta pak dos�hnou lid� nap��klad i u Air Bank, Equa bank i Sberbank. Zat�mco ob� prvn� jmenovan� zat�m sazbu zvy�ovat nepl�nuj�, mluv�� Sberbank Radka �ern� tuto mo�nost nevylou�ila.

Zm�ny ve prosp�ch st�adatel� ale chyst� dal�� z men��ch hr��� na trhu � banka Creditas. �Zv�en� aktu�ln� pl�nujeme. Chceme b�t dlouhodob� mezi t�emi nejlep��mi nab�dkami na trhu spo�ic�ch ��t� a term�novan�ch vklad�,� ��k� V�ra Pavli�ov�, �editelka retailov�ho bankovnictv� Creditas. Banka p�itom v sou�asnosti zhodnocuje vklady do 750 tis�c sazbou 0,8 procenta. Pokud ale klient vyu��v� multibankovn� aplikaci Creditasu pro spr�vu ��t� u v�ce bank s n�zvem Richee, dos�hne u tohoto ��tu na sazbu 1,5 procenta u vklad� do 300 tis�c korun.

Je pom�rn� paradoxn�, �e sazby zat�m p��li� nerostly. Zat�mco sazby u hypot�k banky zvy�uj�, u spo�ic�ch ��t� roste �ro�en� jen minim�ln�. �esk� n�rodn� banka p�itom zv�ila loni z�kladn� �rokovou sazbu, od kter� se odv�j� i ceny �v�r�, hned p�tkr�t. I letos se p�itom �ek�, �e sazby n�kolikr�t zv��. �Bank�m, kter� maj� stovky miliard korun vklad�, za kter� t�m�� nic neplat� na �roc�ch, se plo�n� zvy�ov�n� sazeb nevyplat�, proto�e by si t�m jen sni�ovaly zisk,� vysv�tluje d�vod Josef Rajdl, analytik poradensk� spole�nosti Fincentrum.

Podle expert� �roky na ��tech sice o n�co vzrostou, ale rozhodn� nep�jde o n�jak� ob�� skoky, kter� by alespo� pokryly inflaci. �Ano, do�kat se mohou, ale pouze v ��dech 0,1 a� 0,2 procentn�ho bodu. Nic dramatick�ho bych opravdu neo�ek�val. Pr�m�r okolo 1 a� 1,5 procenta maxim�ln�. V�ce bych si od spo�ic�ho ��tu ur�it� nesliboval,� mysl� si analytik spole�nosti Broker Consulting Martin Nov�k.

��et eKonto XL � t�i procenta (V�hodn� �ro�en� je jen na dobu �esti m�s�c�.)

�ro�en� se vztahuje na spo�enou ��stku do 150 tis�c korun po dobu �esti m�s�c�. Po uplynut� tohoto obdob� budou klient�m �spory na spo�ic�m ��tu eKonto XL �ro�eny jedn�m procentem.

ING konto � dv� procenta (V�hodn� �ro�en� je jen na dobu �esti m�s�c�.)

�ro�en� ve v�i 2 procent plat� po dobu 6 m�s�c� a do v�e vkladu 300 tis�c korun. Pot� je vklad �ro�en sazbou 0,5 procenta.

�spory do 200 tis�c banka �ro�� jedn�m procentem v p��pad�, �e klient alespo� t�ikr�t m�s��n� zaplat� kartou banky.

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0