Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

RECENZE: Imagine Dragons vsadili na nudu, album Evolve snadno zapadne

16. červenec 2017 15:56
15 0
RECENZE: Imagine Dragons vsadili na nudu, album Evolve snadno zapadne

Americká kapela Imagine Dragons vydala své tøetí studiové album Evolve. Nasbírala na nìj melodické písnì, které ovšem postrádají jakoukoliv energii. Nebo dùvod, proè by si je mìl fanoušek poslechnout ještì podruhé.

„Hrajeme na kytary, bicí a basu, takže nám øíkají rocková skupina. My ale zbožòujeme silné melodie, skladby dávající pocit exploze a nehodláme se za to omlouvat,“ tvrdí zpìvák Dan Reynolds z kapely Imagine Dragons, která bude nejvìtším jménem letošních Colours of Ostrava.

Za oblibu silných melodií se Imagine Dragons pøirozenì omlouvat nemusí. A na své aktuální, tøetí desce Evolve se takové melodie klenou skoro v každé písni jako støedovìké stropy. Bohužel se kolem nich kapele nepodaøilo vybudovat nìco navíc. A o explozi už vùbec mluvit nelze.

Nalijme si èistého vína, Evolve prostì a jednoduše nudí. Je tu pár chytlavých kouskù. Zcela urèitì mezi nì patøí skladba Whatever It Takes, která pøijde hned po úvodní pøíliš elektronické a hlavnì pøíliš unylé I Don’t Know Why. Imagine Dragons tu z rapovaných slok pøecházejí do nosného refrénu se vzdušnými vokály a napìtí mezi obìma èástmi písnì zpùsobuje pøíjemné mrazení.

Ne že by jednotlivé skladby byly špatné – Believer je vystavený na výrazné rytmické stopì, aè jinak plyne pomìrnì lenošivì, Walking the Wire zase zaèíná už zmínìnou silnou melodií, ale nestaèí se rozvinout v nìco zábavného. Popíkový refrén s opakovaným textem „we’re walking the wire“ se opravdu nepoèítá. Podobnì je nadìjný zaèátek zadušený také v následující skladbì Rise Up. Když už se rozjede trochu nakoplejší refrén, kapela nezapomene pøidat hodnì zpomalený mùstek. Koneènì trochu šlape píseò I’ll Make It Up to You, jež ovšem zase trpí chronickou nezapamatovatelností.

Imagine Dragons tedy dali dohromady docela rozmanitou desku s vlastnì ne špatnými písnièkami. Nahrávce ovšem chybí jasný hit nebo nìco, èeho by se posluchaè mohl jednoznaènì zachytit. Když tedy dojde na závìreènou (a ospalou) Dancing in the Dark, hrozí, že už i posluchaè bude chrápat. I kdyby ne, na album Evolve pùjde celkem snadno zapomenout.

Zdroj: kultura.zpravy.idnes.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0