Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Problematika pou¾ití expandovaného polystyrenu (EPS) z hlediska vysokých teplot

17. září 2017 22:08
95 0

Historie se opakuje. Ka¾dý stavební materiál má své hranièní hodnoty pou¾ití. U expandovaného polystyrenu (EPS) je to zejména teplota, respektive zmìny teploty. Jako ka¾dý pìnìný plast má tendenci mìnit své geometrické vlastnosti, tedy zejména rozmìry. Nevratné deformace jsou spojeny nejèastìji s vysokými teplotami, ale také s kvalitou výroby. Proto je u tohoto typu materiálu – pìnìné teplené izolace, a to nejen EPS, dbát na jejich kvalitní výrobu, to znamená pou¾ívat pouze výrobky standardních výrobcù, kteøí jsou schopni udr¾et kvalitu výroby.

Základním tématem, je¾ øe¹ím ve své technické práci, je co dìlat a jak to dìlat, respektive co nedìlat a proè. Odpovìï na tyto otázky je vlastnì jednoduchá, izolovat hodnì a pøedev¹ím správnì, v plo¹e i detailech. Peèlivì a objektivnì informovat veøejnost, vèetnì rizik pou¾ití. Na druhé stranì je tøeba se vyhnout rizikovým skuteènostem, které pocházejí ze samotných materiálù, peèlivì kontrolovat výrobu a sna¾it se zlep¹it jejich technické vlastnosti.

Jedním z velkých momentù souèasné doby je sdílení informací, respektive celo¾ivotní uèení èi celkovì obecná kvalifikace. Paradoxem této situace je to, ¾e nejúèinnìj¹í pouèení bývá z chyb, pokud mo¾no z chyb jiných. Pøesto¾e na FA ÈVUT pøedná¹ím, jak správnì izolovat (støechy, fasády a dal¹í), podstatnì vy¹¹í sledovanost a náv¹tìvnost na pøedná¹kách má pøedmìt, který se nazývá „Vady a poruchy staveb“.

V rámci svého tématu ukazuji desítky fotografií støe¹ních plá¹»ù øádnì zateplených s dostateèným mno¾stvím tepelné izolace v kombinaci s kvalitními materiálovými vlastnostmi. Mám také pøíklady, kdy se v¹e o¹idí a dojde k fatálním ¹kodám. Ukazuji tím i slepé ulièky izolaèních materiálù nebo jejich limity. Platí to obecnì pro celé stavebnictví. Bohu¾el k na¹í nátuøe patøí, ¾e vidíme-li katastrofy, obèas se z nich i pouèíme.

Tak¾e pár konkrétních pøíkladù: V historické dobì, v minulém století, mnozí je je¹tì pamatujeme, se ignoroval jeden z parametrù tepelných izolací, a to objemová hmotnost. V pøípadì pou¾ití takovýchto materiálù pak docházelo k fatálnímu selhání a dùsledky byly takové, jako na následujících fotografiích.

Dùsledky takového selhání jsou fatální, neexistuje ¾ádná zázraèná hydroizolace, která by tyto objemové zmìny byla schopna pøenést. Objemové zmìny dosahují desítek centimetrù. Samozøejmì k tomu negativnì pøispívá i èerná barva hydroizolace.

Dal¹í, netoliko drastické pøíklady, jsou na následujících fotografiích. Zde je prokreslen podkladní pìnový polystyren. Samozøejmì pohyby, které jsou cyklické, èasem zpùsobují vlny na hydroizolaci, zejména pak na asfaltové hydroizolaci, co¾ je také patrné na následujících obrázcích.

V pøípadì pohybù podkladù dochází u asfaltových hydroizolaèních povlakù k delaminaci jednotlivých vrstev.

Pøi nadmìrných pohybech podkladních vrstev a pøi nadmìrných objemových zmìnách tepelné izolace dochází k odtrhávání hydroizolaèního povlaku a k jeho (pøípadné) delaminaci, viz pøedcházející obrázky.

Vìt¹í problém pøedstavují souèasné maximální teploty, které zpùsobují tepelné stárnutí v¹ech materiálù a samozøejmì té¾ degradaci hydroizolaèních materiálù, kde se akceleruje stárnutí urychlenou evaporací zmìkèovadel ze syntetických fólií – zejména mPVC, ale i z asfaltových hydroizolací, kde se vypaøují oleje obsa¾ené v hmotì. Dùsledkem je takzvaný krokodýling, tedy negativní signál ¾ivotnosti hydroizolace. U tepelných izolací na bázi EPS vidím jako rizikovou oblast vysoké teploty kombinované s odrazem od svìtlých fasád. Zde dochází k dramatickému pøehøívání hydroizolace a¾ nad její teplotní odolnost, co¾ zpùsobuje trvalé deformace EPS, vèetnì jeho „vypaøování“.

Maximálnì pøípustné teploty pro pou¾ití pìnového polystyrenu závisejí stejnì jako u v¹ech termoplastù na dobì a na velikosti pùsobících teplot. Bez dodateèného mechanického zatí¾ení snese podle daných propozic od EPS ÈR (na TZB-info) pìnový polystyren krátkodobé teploty do 100 °C. Vlivem nepatrné tepelné vodivosti polystyrenu zùstává hloubka prùniku vysokých teplot relativnì malá, co¾ pùsobí tím pøíznivìji, èím má EPS vìt¹í tlou¹»ku. Pokud je mechanicky zatì¾ován, pak èiní jeho dlouhodobá teplota pro pou¾ití v závislosti na objemové hmotnosti 75 °C a¾ 80 °C. Pìnový polystyren je hmota, u ní¾ nedochází za teplot mezi 80 °C a¾ 180 °C k ¾ádným podstatným zmìnám struktury, proto mu nevadí ani velice nízké teploty pro trvalé vyu¾ití.

Lokalizace místa, kde do¹lo k deformacím a evaporaci EPS, je dokumentovaná na pøedcházejících fotografiích. Jedná se o kombinaci odrazu a absenci vìtrání v místech, kde je povrch plochého støe¹ního plá¹tì extrémnì namáhán. K vlastní teplotì povrchu od daných klimatických podmínek je nutné pøièíst i tepelnou energii, která na povrch pùsobí odrazem od svìtlé fasády.

Kromì deformace povrchu dochází v tìchto místech k tahovému namáhání hydroizolaèního povlaku, které zpùsobí delaminaci spojù.

V rámci na¹ich fakultních mìøení povrchových teplot hydroizolaèních povlakù byly zji¹tìny teploty pohybující se v rozsahu 80 a¾ 90 °C, které závisely zejména na barvì povrchu, u svìtlej¹ích povrchù byly teploty ni¾¹í ne¾ u tmavých a¾ èerných povrchù – a to a¾ o 10 °C. V pøípadì kombinace, kdy je støe¹ní plá¹» bez jakékoliv dodateèné ochrany zasypán kaèírkem (praným øíèním kamenivem), je dále dodateènì ohøíván odrazem ze svislých vy¹¹ích konstrukcí. Dochází k tomu v místech, která nejsou dostateènì vìtraná, a mù¾e tedy dojít k pøípadùm, která jsou dokumentována na vý¹e uvedených fotografiích. Takovýmto technickým øe¹ením je nutné se vyhnout, peèlivì evidovat tento fenomén a vlastní poznatky vyu¾ít k dal¹ímu rozvoji, a to jak smìrem k upøesnìní pou¾ití materiálù a technologií, tak i smìrem ke zlep¹ení technických vlastností.

Èlánek se vìnuje zku¹enostem autora s tvarovou nestabilitou (smr¹»ováním) EPS vystaveného ve støe¹ních konstrukcích vysokým teplotám. Na konkrétních pøíkladech ze stavební praxe jsou popisovány dùsledky smr¹»ování EPS na skladbu plochých støe¹ních konstrukcí, zejména pak na hydroizolaèní vrstvu, kdy na HI vrstvì dochází ke zvlnìní povrchu, zdr¾ování srá¾kové vody na vrstvì HI a postupné degradaci vrstvy HI – napø. ke vzniku tzv. krokodýlingu nebo i delaminace u asfaltových HI, pøípadnì zrychlené degradace uvolòováním zmìkèovadel u mPVC fólií. Souèástí èlánku jsou i doporuèení ohlednì maximálnì pøípustných teplot, pøi kterých je¹tì nedochází k degradaci EPS.

History repeats. Every building material has its breakpoints use. For EPS – expanded polystyrene is especially temperature, respectively. temperature changes. As each foamed plastic material tends to change its geometrical properties, namely dimensions. Irreversible deformation are especially associated with high temperatures, but also with the quality of production. Therefore, this type of material – foam thermal insulation, not only EPS, take care their quality production, ie. Using only standard products only of producers who are able to keep production quality.

Zdroj: stavba.tzb-info.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0