Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Nekrolog: Zemøel tvùrce zombie hororu Romero. Ukázal, že nejstrašidenìjší monstra jsou ta podobná lidem

17. červenec 2017 6:36
34 0
Nekrolog: Zemøel tvùrce zombie hororu Romero. Ukázal, že nejstrašidenìjší monstra jsou ta podobná lidem

Ve vìku sedmasedmdesáti let odešel George A. Romero, který snímkem Noc oživlých mrtvol založil žánr filmù o zombie. Pozdìji jej rozvinul mnoha pokraèováními, jež mìla nepopiratelný dopad na filmové horory.

Romero tuto sobotu v nemocnici v kanadském Torontu zemøel ve spánku v dùsledku rakoviny plic, oznámil jeho obchodní partner.

Tìsnì pøed spaním prý režisér ve sluchátkách poslouchal hudbu z Tichého muže, svého oblíbeného filmu z 50. let minulého století s Johnem Waynem v hlavní roli.

Snímek Noc oživlých mrtvol z roku 1968 vyprávìl o skupinì zabarikádované v domì a bránící se útoku zombie žeroucích lidské maso. Romero film napsal i natoèil. Pozdìji na nìj navázal pìticí pokraèování vèetnì komerènì úspìšného Úsvitu mrtvých z roku 1978. Ten se odehrával v obchodním centru a pro mnohé pøedstavoval kritiku konzumerismu.

„Byl opravdová legenda. Založil svùj vlastní žánr. Komu jinému se to podaøí?“ složil Romerovi poctu na twitteru herec Kumail Nanjiani.

Za svého oblíbeného spolupracovníka Romera oznaèil také spisovatel Stephen King, jehož knihu Druhé já režisér roku 1993 pøevedl na filmové plátno. "Nikdo druhý už nebude jako ty," citovala Kinga agentura AP.

Kromì hororových scén, v nichž zombie hodují na vnitønostech svých obìtí, Romerovy filmy prosluly scénami panikaøících lidí. Ti místo toho, aby se sjednotili v boji proti spoleènému nepøíteli, zaènou válèit mezi sebou.

Romera, který se narodil v newyorském Bronxu, podle jeho obchodního partnera Petera Grunwalda odmalièka cosi táhlo k filmùm o monstrech, která jsou èímsi podobná svým obìtem, tedy lidem.

„Nejsou to bláznivá, fantaskní monstra. Jsou to naši sousedi, pøíbuzní, pøátelé. Díky tomu jsou strašidelnìjší než jakékoliv trikové scény nebo monstra ze sci-fi filmù,“ uvedl Grunwald.

Pøíležitost se prosadit Romerovi poskytla šedesátá léta minulého století, která ve Spojených státech pøála nezávislým filmaøùm. Rostoucí mladé publikum, jež velká studia teprve objevovala, chtìlo odvážnìjší snímky – a na vkus takových divákù nejrychleji reagovali právì nezávislí tvùrci.

George Romero svou tvorbou ovlivnil celou generaci režisérù vèetnì Quentina Tarantina, Guillerma del Tora, Roberta Rodrigueze nebo již nežijícího Wese Cravena.

Vlastnil malou produkèní spoleènost Image Ten. Ta vznikla, když pøesvìdèil devìt dalších kamarádù èi partnerù, aby mu pomohli financovat nejprve natáèení reklam na pivo a posléze vznik celoveèerního snímku Noc oživlých mrtvol.

Pùvodnì se mìl jmenovat Noc masožroutù, název však zmìnil distributor. Protože nový titul zapomnìl patentovat, film zùstal volnì pøístupný – každý jej mohl legálnì distribuovat zdarma.

Romero vloni øekl deníku New York Times, že v dùsledku tohoto omylu Noc oživlých mrtvol vidìla spousta dalších lidí, kteøí ji pomáhali udržet v povìdomí.

Èernobílý snímek s rozpoètem okolo 114 tisíc dolarù podle serveru Imdb.com celosvìtovì utržil odhadovaných 30 milionù dolarù. O deset let mladší Úsvit mrtvých mìl tržby dokonce 55 milionù.

Díky komerènímu úspìchu mohl Romero i dál natáèet filmy v takové podobì, jak si je vysnil, dodal jeho obchodní partner.

"S Úsvitem mrtvých jsem našel formuli," øekl Romero pøed dvìma lety na festivalu v Karlových Varech. "Mohl jsem se k zombie tematice vracet, kdykoliv jsem chtìl nìco øíct."

K jeho dalším výrazným snímkùm patøil Den mrtvých z roku 1985, Zemì mrtvých z roku 2005, o dva roky mladší Deník mrtvých èi devìt let starý Survival of the Dead, který mìl premiéru na festivalu v Benátkách. Všechny natoèil pøímo Romero.

Kromì toho roku 1978 vyrobil snímek o upírech zvaný Martin a s autorem hororù Stephenem Kingem roku 1982 spolupracoval na titulu Creepshow inspirovaném komiksy.

Podle Kingovy pøedlohy roku 1993 natoèil celoveèerní film zvaný Druhé já.

"Rád bych natoèil další zombie film, ale udìlat jej s nízkým rozpoètem je složité. Hollywood je pøesvìdèený, že je to možné jen za 400 milionù dolarù. Brad Pitt nám to všem zavaøil," øekl Romero v Karlových Varech v narážce na zombie velkofilm Svìtová válka Z s Pittem v hlavní roli.

"Témat je plno. Nevím, jak pøevést Islámský stát do zombie žánru. Ale tøeba ožehavá otázka støežení hranic si o takové zpracování vyslovenì øíká,“ dodal.

Zdroj: art.ihned.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0