Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Nej�ast�j�� p���iny �mrt� lo�sk�ho roku? Srde�n� onemocn�n�, tab�k a n�sil�

16. září 2017 5:00
21 0

LOND�N Srde�n� choroby a tab�k vedly spolu s konflikty a n�sil�m v roce 2016 k nejv�ce �mrt�m. Nejv�ce zdravotn�ch probl�m� v uplynul�m roce p�ivodilo �patn� stravov�n� a du�evn� poruchy, vypl�v� z rozs�hl� mezin�rodn� studie, kter� byla v p�tek zve�ejn�na v l�ka�sk�m �asopise The Lancet.

V�zkumu americk�ho Institutu pro m��en� a vyhodnocov�n� zdrav� (IHME) se ��astnilo v�ce ne� 2500 badatel� ve zhruba 130 zem�ch.

Studie mimo jin� zjistila, �e d�lka lidsk�ho �ivota se sice zvy�uje, ale z�rove� nar�staj� i roky, kdy lidi su�uj� zdravotn� neduhy. Pom�rn� ��st �ivota, kdy jsou lid� nemocn�, je vy��� v chud�ch zem�ch.

��f IHME Christopher Murray za �trval� p�ek�ky aktivn�ho a energick�ho �ivotn�ho stylu� ozna�il obezitu, konflikty a du�evn� onemocn�n�.

Nej�ast�j��m rizikov�m faktorem b�v� strava s nedostatkem potravin z celozrnn�ch obilovin, ovoce, o�ech�, sem�nek, ryb�ho tuku a s p�em�rou soli, kter� p�isp�v� k obezit�, vysok�mu krevn�mu tlaku�a vysok�m hladin�m cukru a cholesterolu.

Se �patn�m stravov�n�m souviselo v roce 2016 jedno z p�ti �mrt� na cel�m sv�t�. Na d�sledky kou�en� loni zem�elo 7,1 milionu lid�.

Podle studie do�lo na cel�m sv�t� k n�r�stu �mrt�, je� p�ivodily st�eln� zbran�, konflikty a terorismus. Nep�enosn� onemocn�n�, nap��klad kardiovaskul�rn� choroby a cukrovka, zp�sobila 72 procent ze v�ech �mrt�. Ve v�t�in� oblast� bylo hlavn� p���innou p�ed�asn�ho �mrt� srde�n� onemocn�n�, jemu� minul� rok po cel�m sv�t� podlehlo 9,48 milionu lid�.

Bylo zji�t�no, �e 1,1 miliardy osob po cel�m sv�t� su�uje n�jak� du�evn� nemoc �i porucha, anebo se pot�kaj� se z�vislost� na n�vykov�ch l�tk�ch. Studii financovala nadace man�el� Melindy a Billa Gatesov�ch.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0