Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

NASA odlo�ila na ned�li start rakety se sondou m���c� ke Slunci

11. srpen 2018 9:16
49 0

MYS CANAVERAL (USA) Americk� N�rodn� ��ad pro letectv� a vesm�r (NASA) zru�il p�te�n� term�n pro vypu�t�n� sondy Parker Solar Probe ke Slunci. ��ad to ozn�mil na sv�m twitterov�m ��tu, nov� term�n ur�il na ned�ln� r�no m�stn�ho �asu. Sonda se m� p�ibl�it ke Slunci zhruba na �est milion� kilometr�, co� je asi desetina vzd�lenosti planety Merkur od Slunce, a bude �elit teplot� kolem 1370 stup�� Celsia.

P�vodn� m�la raketa Delta IV Heavy z floridsk�ho mysu Canaveral odstartovat v 03:33 m�stn�ho �asu (09:33 SEL�), start byl v�ak odlo�en na 03:53 a pak na 04:28. P��pravu na start NASA vys�lala v p��m�m p�enosu. P�i posledn�ch kontrol�ch byl ale ohl�en technick� probl�m, kv�li n�mu� byl start odlo�en na ned�ln�ch 03:31 m�stn�ho �asu (09:31 SEL�).

Sonda m� vn�st nov� sv�tlo do poznatk� o Slunci, m��en� elektrick�ch a magnetick�ch pol� a m� tak� fotografovat slune�n� atmosf�ru. Nese p��stroje, kter� maj� b�t schopny zaznamenat detaily nezachytiteln� z v�t�� vzd�lenosti. T�leso o hmotnosti t�m�� 700 kilogram� vyu�ije i gravitaci planety Venu�e. Je opat�eno ochrannou vrstvou schopnou absorbovat ��r a udr�et sondu i p��stroje v p�im��en� teplot�.

Sonda m� dokon�it 24 oblet� a jej� mise je napl�nov�na na rok 2025. V�bec nejv�t��ho p�ibl�en� dos�hne v z�v�ru roku 2024, kdy se dostane na vzd�lenost 6,2 milionu kilometr� od povrchu Slunce. Dosud nejbl�e se dostala z�padon�meck� sonda Helios 2, kter� byla 41,9 milionu kilometr� daleko. Slunci nejbli��� planeta Merkur ob�h� kolem na�� hv�zdy ve vzd�lenosti bezm�la 58 milion� kilometr�.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0