Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Napodruh�. Raketa se �slune�n� sondou� odstartovala, vydr�� v teplot� 1370 stup��

12. srpen 2018 9:45
31 0

MYS CANAVERAL (USA) Z floridsk�ho mysu Canaveral v ned�li po jednodenn�m odkladu �sp�n� odstartovala raketa se sondou Parker Solar Probe, kter� zam��� ke Slunci a p�ibl�� se mu na rekordn�ch �est milion� kilometr�. Raketa americk�ho N�rodn�ho ��adu pro letectv� a vesm�r (NASA) odstartovala p�esn� v ohl�en�ch 3:31 m�stn�ho �asu (9:31 SEL�).

Sonda m� vn�st nov� sv�tlo do poznatk� o Slunci, m��en� elektrick�ch a magnetick�ch pol� a m� tak� fotografovat slune�n� atmosf�ru. Nese p��stroje, kter� maj� b�t schopny zaznamenat detaily nezachytiteln� z v�t�� vzd�lenosti. Je chr�n�n� obalem, kter� j� umo�n� obst�t i v teplot� kolem 1370 stup�� Celsia.

Sondu do kosmu vynesla raketa Delta IV Heavy, jej� vzlet byl viditeln� z mnohakilometrov� vzd�lenosti. Sonda je pojmenovan� po americk�m astrofyzikovi Eugenu Parkerovi, kter� v 50. letech spr�vn� p�edpov�d�l existenci sol�rn�ho v�tru. NASA podle m�di� poprv� pro n�zev sondy pou�il jm�no dosud �ij�c�ho v�dce. Navzdory �asn� rann� hodin� start na m�st� sledovalo n�kolik tis�c div�k�, mezi nimi� byl tak� jedenadevades�tilet� Parker a jeho rodina.

��Jedin�, co mohu ��ci, je �tak a je to�. P��t�ch n�kolik let se budeme u�it,� �ekl v�dec ke startu. �Mus�m p�ej�t od kous�n� neht� p�i startu k p�em�len� o v�ech t�ch zaj�mav�ch v�cech, kter� st�le nev�m a kter�, jak p�edpokl�d�m, se vyjasn� v p��t�ch p�ti, �esti nebo sedmi letech,� dodal v rozhovoru s televiz� NASA.

Za to pr� rovn� mohly probl�my s raketou. Sonda o hmotnosti t�m�� 700 kilogram� vyu�ije i gravitaci planety Venu�e. Je opat�ena ochrannou vrstvou schopnou absorbovat ��r a udr�et uvnit� sondy teplotu na 29 stupn�ch Celsia. Sonda m� uskute�nit 24 oblet� a konec jej� mise je napl�nov�n na rok 2025. Nejv�t��ho p�ibl�en� dos�hne v z�v�ru roku 2024, kdy se dostane na vzd�lenost 6,2 milionu kilometr� od povrchu Slunce. Slunci nejbli��� planeta Merkur ob�h� kolem na�� hv�zdy ve vzd�lenosti bezm�la 58 milion� kilometr�.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0