Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Musk chce startovat s použitým stupnìm Falconu 9 dvakrát za den

13. květen 2018 4:00
28 0

Mys Canaveral Soukromá americká vesmírná spoleènost SpaceX chce pøipravovat k dalšímu letu použitý první stupeò své koneèné verze rakety Falcon 9 do 24 hodin. Po páteèním úspìšném startu nového Falconu 9 to prohlásil zakladatel SpaceX Elon Musk. Ten také oèekává, že díky pokroèilému systému opìtovného využívání raketových komponentù se náklady na odbavení rakety v budoucnu dostanou pod pìt milionù dolarù (107 milionù korun).

SpaceX již v minulosti úspìšnì použila recyklovaný první stupeò, nikdy ale stejný stupeò neletìl do kosmu více než dvakrát. To se s koneènou verzí Falconu 9 oznaèované jako Block 5 zmìní. Musk prohlásil, že první raketový stupeò Blocku 5 bude prakticky bez údržby létat do vesmíru nejménì desetkrát, teprve poté podstoupí renovaci.

„Jedinou vìc, kterou bude tøeba udìlat, je natankovat nové palivo a znovu letìt,“ øekl Musk novináøùm. „Jsme pøesvìdèeni, že první stupnì Blocku 5 jsou schopné zvládnout pøed vyøazením nejménì sto letù. Možná více,“ dodal.

Doposud SpaceX uvádìla, že použitý stupeò by mìl být pøipraven k dalšímu letu do 48 hodin, Musk má ale mnohem smìlejší plány. „Naším cílem, abychom ukázali, co podle nás znamená znovuvyužitelnost, je nejpozdìji do pøíštího roku pøedvést dva starty toho samého Blocku 5 na obìžnou dráhu bìhem 24 hodin,“ prohlásil Musk.

V nadcházejícím roce také Musk pøedpokládá, že první stupeò Blocku 5 zaznamená deset letù v øadì. Opìtovné využívání raketových stupòù je cestou k výraznému zlevnìní cest do kosmu. SpaceX rovnìž usiluje o recyklaci aerodynamického krytu nákladového prostoru a o opìtovné využívání druhého raketového stupnì.

„První stupeò tvoøí zhruba 60 procent nákladù, druhý asi 20 procent, aerodynamický kryt asi deset procent a dalších deset procent stojí samotný start. Pokud tedy dokážeme znovu použít všechny èásti rakety, tak to bude vùbec první zcela opakovanì využitelný orbitální dopravní prostøedek. A také budeme schopni snížit cenu startu o øád,“ øekl Musk s tím, že cena by se mohla dostat pod šest èi pìt milionù dolarù. To je desetkrát ménì, než kolik si nyní SpaceX za start úètuje.

Musk novináøùm rovnìž øekl, že nový Falcon 9 splòuje všechny pøísné požadavky amerického Národního úøadu pro letectví a vesmír (NASA) pro lety s lidskou posádkou. Zdùraznil, že Block 5 byl navržen tak, aby se z nìj stala nejspolehlivìjší raketa dosavadní historie.

Falcon 9 ve verzi Block 5 je koneèným vývojovým stupnì tohoto typu rakety. Aèkoli i Musk pøedpokládá, že v budoucnu dozná drobných zmìn v souvislosti s letovými zkušenostmi, s žádnou zásadní úpravou èi novou verzí se již nepoèítá. SpaceX se chce místo Falconu 9 nyní zamìøit na dokonèení vývoje zcela nové opìtovnì využitelné rakety BFR, se kterou chce nejen dopravovat náklad a posádku na obìžnou dráhu kolem Zemì, ale i kolonizovat Mars.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0