Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Miliardy ze zkrachoval� kampeli�ky policie hled� marn�

16. květen 2018 12:00
54 0
Miliardy ze zkrachoval� kampeli�ky policie hled� marn�

Ani po �ty�ech letech nen� jasn�, co p�edch�zelo krachu kampeli�ky s patn�ctiletou tradic� WPB Capital, kdo za n�j nese odpov�dnost a hlavn� kde jsou ztracen� miliardy. Nahlas si ale nikdo nest�uje, jeliko� st�adatel�m vyplatil ulo�en� pen�ze Fond poji�t�n� vklad�. Svou pohled�vky ve v�i 2,77 miliardy p�ihl�sil do likvidace.

Je�t� p�ed p�ti lety �lo o instituci s tis�ci klienty a patn�ctiletou tradic� na trhu. Dnes zbyly po WPB Capital jen dluhy. Nahlas ale nikdo nek�i��. St�adatel�m toti� vyplatil ulo�en� pen�ze Fond poji�t�n� vklad�, kam povinn� p�isp�vaj� banky a spo�itelny. Celkem fond zaplatil klient�m WPB 2,77 miliardy korun, kter� z kampeli�ky zmizely.

Kam se pen�ze pod�ly, ale dodnes nen� jasn�. ��esk� n�rodn� banka (�NB) rozhodla, �e je tato kampeli�ka platebn� neschopn�. Na tomto z�klad� jsme vyplatili n�hrady vklad�. Pohled�vku jsme p�ihl�sili do likvidace,� �ekla LN Ren�ta Kadlecov�, v�konn� �editelka Garan�n�ho syst�mu finan�n�ho trhu, kter� nahradil poji��ovac� fond.

�NB odebrala WPB licenci u� v roce 2014. N�sledovalo kole�ko soudn�ch tahanic i trestn� st�h�n�. Ani po �ty�ech letech se v�ak nevy�et�ilo, kdo za krach spole�nosti nese odpov�dnost a hlavn� kde jsou ztracen� miliardy. �Likvida�n� ��zen� b��. Po��d nen� do�e�en jeden ze spor�, kter� to blokuj�. Ned�vno jsem se ptala pr�vn�k�, v jak� je to f�zi. Bylo mi �e�eno, �e se �ek� na dal�� soudn� jedn�n�,� p�iznala �editelka Kadlecov�.

U� v roce 2014 pra��t� kriminalist� obvinili v kauze WPB Capital 17 osob. Podle tehdej��ho vyj�d�en� policejn�ho mluv��ho Tom�e Hulana to bylo kv�li poru�en� p�edpis� a pravidel hospod��sk� sout�e. Kdy� se LN ptaly na situaci dnes, krajsk� policejn� �editelstv� prost�ednictv�m Hulana uvedlo: �V pr�b�hu lo�sk�ho roku jsme p��pad p�edali do kompetence koleg�m z N�rodn� centr�ly proti organizovan�mu zlo�inu (NCOZ).� A odk�zalo na NCOZ.

Doplnil, �e kriminalist� se p��padem zab�vaj� ve skute�nosti od roku 2013. Nen� to pr� ale nic zvl�tn�ho, nebo� hospod��sk� kriminalita pat�� mezi nejslo�it�j�� p��pady, kter�m se policie obecn� v�nuje. Druhou v�tev kauzy m� podle Hulana na starosti NCOZ. �P��pad je ve f�zi prov��ov�n�. V�ce informac� poskytovat nebudeme,� napsal Jaroslav Ibehej, mluv�� NCOZ.

Sd�ln�j�� nebyli ani �alobci. �Nelze poskytovat ��dn� bli��� informace, snad pouze tolik, �e nikdo nen� trestn� st�h�n, a vy�et�ov�n� tud� neprob�h�,� uvedl v �noru Marek Bodl�k z Vrchn�ho st�tn�ho zastupitelstv� v Praze, kter� dozoruje ��st kauzy v gesci NCOZ. Jasno do p��padu nevnesla ani �t�p�nka Zenklov�, je� mluv� za m�stsk� �alobce v Praze, kte�� dozoruj� st�h�n� dev�ti z p�vodn� 17 obvin�n�ch. Kdy bude p��pad u konce? �To nev�m. Rozhodn� to ale nevypadalo, �e by to m�lo kon�it. St�le se vy�et�uje,� �ekla LN.

Mal� rekapitulace. Zmizelo 2,7 miliardy, �NB kv�li machinac�m odebrala WPB licenci, policie se p��padem zab�v� p�t let (st�h� �ty�i roky), p�esto nen� se svou prac� u konce. Jedn�m z po�kozen�ch je i Petr Petrovi�. Dodnes se soud� s b�val�m managementem WPB o 40 milion� korun. Nad d�lkou �et�en� jen nev���cn� krout� hlavou. �Moji pr�vn� z�stupci ji� mnoho let vedou rozs�hl� spory spojen� s m�m b�val�m pod�lem v dru�stevn� z�lo�n� WPB Capital. Je z nich z�ejm�, �e po�kozen�mi nejsou pouze b�val� �lenov� z�lo�ny, ale skute�n� i garan�n� fond, kter� zat�m musel sanovat pokus b�val�ho vedeni WPB Capital vytunelovat tuto finan�n� instituci,� ��k� Petrovi�.

Po�kozen�ch je ale ve skute�nosti podstatn� v�c. Zejm�na b�val� klienti maj� kv�li vlekl�m pr�vn�m spor�m po mnoho let zablokovan� nemovitosti, kter� poskytli WPB coby ru�en� za �v�r. �V�ichni jen bezmocn� p�ihl�ej� obstruk�n�mu jedn�n� �ady osob spojen�ch s touto z�lo�nou. Bohu�el i po takto dlouh� dob� nen� z�ejm�, kdy se p��pad t�to z�lo�ny uzav�e,� dodal Petrovi�.

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0