�zemn� pl�n je z�vazn� a soudn� p�ezkoumateln�

12. květen 2018 5:04

62 0

�zemn� pl�n je z�vazn� a soudn� p�ezkoumateln�

Na n�zory �editele Institutu a pl�nov�n� rozvoje hlavn�ho m�sta Prahy Ond�eje Boh��e na n�vrh metropolitn�ho �zemn�ho pl�nu v rozhovoru pro t�den�k Euro zareagoval pr�vn�k Petr Svoboda. Dle n�ho jsou projevem smutn�ho faktu, �e i vrcholn� p�edstavitel� ve�ejn� spr�vy ob�as pohl�ej� na z�kon jako na n�co, co jim p�ek�� v pl�nech.

V t�den�ku Euro vy�el pod titulem P�esta�te vypou�t�t bub�ky, nebo bude bydlen� �e�it st�t rozhovor s Ond�ejem Boh��em, �editelem Institutu a pl�nov�n� rozvoje hlavn�ho m�sta Prahy (IPR), k p�ipravovan�mu n�vrhu metropolitn�ho �zemn�ho pl�nu.

Boh�� v n�m vyj�d�il n�zory, kter� pom�rn� z�sadn� zpochyb�uj� koncepci platn� z�konn� �pravy p��pravy, vyd�v�n� a p�ezkumu �zemn�ch pl�n�, p�i�em� n�kter� vych�zej� z nepochopen� podstaty a smyslu pr�vn� str�nky �zemn�ho pl�nov�n� v �esk�m pr�vn�m prost�ed�. Vzhledem k tomu, �e �editel IPR je v�znamn�m p�edstavitelem ve�ejn� spr�vy, je t�eba na n�kter� z nich z pr�vn�ho hlediska zareagovat.

Domn�v� se, �e �zemn� pl�n by nem�l b�t �za ka�dou cenu vymahateln�, ale jen �m�kkou dohodou�, p�i�em� podle aktu�ln� pot�eby by se mohly ur�it� stavby postavit v�jime�n� i �v rozporu s pl�nem�.

Pro� je �zemn� pl�n v �esk� republice z�vazn�? Pokud se �zemn� pl�n vyd�v� jako pr�vn� z�vazn� podklad pro rozhodov�n� stavebn�ch ��ad� v �zemn�m a stavebn�m ��zen�, je v�znamnou pr�vn� z�rukou proti libov�li stavebn�ch ��ad� p�i posuzov�n� jednotliv�ch stavebn�ch z�m�r�, a t�m i d�le�itou bari�rou proti korupci a klientelismu, co� jsou v prost�ed� �esk� ve�ejn� spr�vy pom�rn� roz���en� jevy.

Nav�c nez�vazn� �zemn� pl�n umo��uje, aby i koncep�n� ot�zky �zemn�ho pl�nov�n� (nap��klad i to, zda ten �i onen pozemek bude ur�en jako obytn� �i pr�myslov� plocha) definitivn� a z�vazn� rozhodovaly a� stavebn� ��ady p�i vyd�v�n� �zemn�ch rozhodnut�. T�m i umo��uje, aby se tyto ot�zky s jistotou nevy�e�ily, ale jen odsunuly, a to s rizikem nejistoty a v�znamn�ch spor� a� ve f�zi um�s�ov�n� stavby.

Pro� se �zemn� pl�n vyd�v� jako opat�en� obecn� povahy a pro� je soudn� p�ezkoumateln�?��zemn� pl�n stanov� pravidla pro vyu��v�n� pozemk� a pro um�s�ov�n� staveb. V tomto sm�ru v�znamn� omezuje vlastnick� pr�vo k pozemk�m a stavb�m a dot�k� se z�sadn�m zp�sobem i ostatn�ch pr�v a pr�vem chr�n�n�ch z�jm� obyvatel �ij�c�ch na dan�m �zem�.

Stru�n� �e�eno, �zemn� pl�n se dot�k� p�edev��m obyvatel m�sta. Pr�v� proto p�edev��m oni musej� m�t mo�nost pod�let se na jeho v�sledn� podob�. Z t�chto d�vod� z�kladn� �stavn� principy spr�vn�ho pr�va a ve�ejn� spr�vy vy�aduj� dv� v�ci.

Za prv�, aby v�echny osoby, potenci�ln� dot�en� p�ipravovan�m �zemn�m pl�nem, m�ly mo�nost se k n�vrhu �zemn�ho pl�nu vyj�d�it, a to bu� formou p�ipom�nek (ty m�e podat ka�d�), nebo n�mitek (ty mohou podat zejm�na vlastn�ci). A m�sto pak mus� na tyto dv� formy vyj�d�en� ve vydan�m �zemn�m pl�nu stru�n� reagovat a svou reakci zd�vodnit. Nejde o nep�im��en� po�adavek, ale i o minimum f�rov�ho jedn�n� ve�ejn� spr�vy, kter� reguluje lidem prost�ed�, v n�m� �ij�.

Za druh�, osoby, kter� mohly b�t vydan�m �zemn�m pl�nem zkr�ceny �na sv�ch pr�vech�, se pak mohou u spr�vn�ho soudu dom�hat p�ezkoum�n�, zda �zemn� pl�n byl vyd�n v ��dn�m z�konn�m procesu, a je-li v souladu se z�konem. V�znam soudn� kontroly v pr�vn�m st�t� je kardin�ln�. Soud je toti� na rozd�l od m�stsk�ho ��adu a zastupitelstva nez�visl�. Proto jen on m�e nestrann� posoudit, zda m�sto p�i vyd�n� �zemn�ho pl�nu dodr�elo z�kladn� mantinel, kter� v pr�vn�m st�t� zavazuje ka�d�ho � z�kon.

Ve�ejn� spr�va je v pr�vn�m st�t� v�z�na z�konem, a� se to n�komu l�b�, nebo nel�b�. A pr�v� soudy jsou povol�ny, aby nad z�konnost� bd�ly. Ond�ej Boh�� se m�l�, pokud se domn�v�, �e �ka�d� vypo��d�n� ka�d� p�ipom�nky m�e b�t soudn� napadnuteln�. To je nedorozum�n�. P�ipom�nku proti n�vrhu �zemn�ho pl�nu m�e skute�n� podat ka�d�, ale n�vrh na soudn� p�ezkum �zemn�ho pl�nu m�e podat jen ten, kdo j�m mohl b�t �zkr�cen na sv�ch pr�vech�. A to rozhodn� nen� ka�d�.

Boh��ovy n�zory jsou projevem smutn� skute�nosti, �e i vrcholn� p�edstavitel� ve�ejn� spr�vy leckdy pohl�ej� na z�kon jako na n�co, co jim p�ek�� v pl�nech, m�sto aby jej jen s respektem napl�ovali.

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Pro kategorii stránku

Loading...