V z�hadami op�eden�m Stonehenge se poh�b�vali i cizinci

12. srpen 2018 4:49

59 0

LOND�N V�dci vy�e�ili dal�� ze z�had, kter�mi je op�eden� britsk� megalitick� stavba Stonehenge. N�kolik zde poh�ben�ch lid� podle nov�ho v�zkumu nepoch�zelo z okol� m�sta, ale z t�m�� 300 kilometr� vzd�len�ho z�padn�ho Walesu.

Podle nov� teorie mo�n� pr�v� oni na m�sto v ji�n� Anglii donesli dolerit, druh �edi�e vyt�en� v z�padovel�sk�m poho�� Preseli, kter� byl prokazateln� pou�it p�i jedn� z ran�ch f�z� stavby Stonehenge, informovala agentura DPA.

Archeologov� si dlouho l�mou hlavu nad t�m, pro� vlastn� Stonehenge vzniklo. Nalezi�t� z mlad�� doby kamenn�, kter� je zaps�no na seznamu kulturn�ho d�dictv� UNESCO, mohlo b�t svatyn� �i observato��.

V monument�ln�m are�lu se nach�zej� mimo jin� prohlubn�, ve kter�ch se p�ed des�tkami let na�ly ostatky lid�, kter� zbyly po poh�bech �ehem. V�dci pr�v� tyto zbytky kost� p�tadvaceti lid�, kte�� �ili v letech 3180 a� 2380 p�ed na��m letopo�tem, nyn� prozkoumali.

T�m britsk�ch, francouzsk�ch a belgick�ch v�dc� kolem Christopha Snoecka z Oxfordsk� univerzity pou�il p�i zkoum�n� kost� anal�zu izotop� stroncia. Stroncium, jeden z kov� alkalick�ch zemin, lid� p�ij�maj� v potrav� a prvek se n�sledn� ukl�d� v jejich kostech a zubech. V z�vislosti na m�st�, na kter�m �ij�, maj� pak lid� v t�le r�zn� pom�ry izotop� stroncia. V�dci tak mohou srovn�v�n�m archeologick�ch n�lez� se vzorky odebran�mi ze sou�asn�ch rostlin, lidsk�ch zub� �i vody zjistit, odkud d�vn� zesnul� poch�zeli.

Patn�ct z p�tadvaceti lid�, jejich� ostatky se v are�lu Stonehenge na�li, poch�zeli podle v�sledk� zkoum�n� z okol� m�sta. Zbyl�ch deset ale p�inejmen��m posledn�ch deset let p�ed smrt� �ilo v z�padn�m Walesu. Poz�statky n�kter�ch z mrtv�ch byly dokonce ve Walesu i sp�leny a a� pot� p�evezeny k poh�ben� do Stonehenge. To vyplynulo z anal�zy zbytk� nalezen�ho d�eva.

�Je to vskutku vzru�uj�c� objev, nebo� ukazuje, na jak� vzd�lenosti lid� ze Stonehenge cestovali,� �ekl v�zkumn�k Mike Parker Pearson z lond�nsk� University College, kter� se na anal�ze ostatk� z megalitick� stavby pod�lel.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Pro kategorii stránku

Loading...