�V m�m srdci je velk� �ern� d�ra,� politici, v�dci i um�lci vyjad�uj� smutek nad Hawkingov�m �mrt�m

14. březen 2018 9:49

27 0

LOND�N Politici, v�dci i um�lci dnes vyjad�uj� smutek nad �mrt�m britsk�ho fyzika Stephena Hawkinga. Britsk� premi�rka Theresa Mayov� ho na twitteru ozna�ila za brilantn� a v�jime�n� mozek a jednoho z nejv�t��ch v�dc� sv� generace. Podle americk�ho N�rodn�ho ��adu pro letectv� a vesm�r (NASA) byl �velvyslancem v�dy�. Hawking zem�el ve st�edu ve v�ku 76 let v britsk�m univerzitn�m m�st� Cambridge.

�Profesor Stephen Hawking byl brilantn�m a v�jime�n�m mozkem - jedn�m z nejv�t��ch v�dc� sv� generace. Jeho odvaha, humor a odhodl�n� dostat od �ivota co nejv�c byly inspirac�. Jeho odkaz nebude zapomenut,� napsala Mayov� na twitteru.

O Hawkingov� smyslu pro humor se Mayov� m�la mo�nost sama p�esv�d�it nap��klad v roce 2016, kdy mu na slavnostn� ceremonii p�ed�vala cenu za celo�ivotn� d�lo. �Ka�d� den se zab�v�m slo�it�mi matematick�mi ot�zkami, ne��dejte m� ale pros�m, abych v�m pom�hal s brexitem,� �ekl tehdy v�dec p�edsedkyni britsk� vl�dy.

NASA na sv�m twitteru Hawkinga ozna�ila za �velvyslance v�dy�. �Jeho teorie odemknuly vesm�r mo�nost�, kter� my a sv�t objevujeme. K� by si d�l l�tal jako superman ve stavu bezt�e, jak jsi �ekl astronaut�m na vesm�rn� stanici v roce 2014,� napsal americk� ��ad.

�Inspiroval generace, aby se d�valy za hranici na�� vlastn� modr� planety a roz�i�ovaly pochopen� vesm�ru,� napsal na twitteru britsk� astronaut Timothy Peake.

�P�i�li jsme o kolos�ln� mysl a skv�l�ho ducha,� reagoval na Hawkingovu smrt tv�rce World Wide Webu (www) Tim Berners-Lee.

�Profesor Hawking byl ojedin�lou osobnost�, na kterou se bude s v�elost� a l�skou vzpom�nat nejen v Cambridge, ale po cel�m sv�t�,� napsal profesor Stephen Toope, vicekancl�� univerzity v Cambridge, na kter� Hawking p�sobil.

Na Hawkingovu smrt reagovala tak� �ada osobnost� ze sv�ta popul�rn� kultury. �V m�m srdci je velk� �ern� d�ra,� napsala nap��klad zp�va�ka Katy Perryov�. Jeden z producent� americk�ho seri�lu Simpsonovi Matt Selman ozna�il Hawkinga za �nejinteligentn�j��ho hosta z �ad celebrit v kr�tk� historii Simpsonov�ch�. Sv�j p��sp�vek Selman doprovodil obr�zkem ze seri�lu, na kter�m Hawking coby typick� �lut� postavi�ka pop�j� pivo s Homerem Simpsonem.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Pro kategorii stránku

Loading...