P�t, nebo nep�t? Opravdu je pot�eba neust�le usrk�vat miner�lky?

12. srpen 2018 4:00

39 0

Sta�� n�m litr vody denn�, anebo je to zoufale m�lo? A je opravdu nutn� u sebe neust�le nosit miner�lku a co chv�li z lahve usrk�vat? O to se v hork�ch t�dnech op�t p�ou odborn�ci. Debatu rozdm�chalo ned�vn� vystoupen� plastick�ho chirurga Jana M욝�ka, dlouholet�ho odp�rce pitn�ho re�imu.

Organismus v�ak mus� m�t vyrovnanou vodn� bilanci, a tak aby tyto ztr�ty uhradil, mus� vodu p�ij�mat. Asi t�etina litru �nov� vody se v t�le denn� vytvo�� metabolickou �innost�, vody v�zan� v potrav� p�ijmeme asi 900 mililitr�. To znamen�, �e zbytek (asi 1,5 litru) mus�me do t�la dostat p��mo ve form� tekutin. SZ� d�le uv�d�, �e pitn� voda pat�� k z�kladn�m �ivotn�m pot�eb�m a jej� odpov�daj�c� p��jem (spolu s p��jmem dal��ch tekutin) je nejen podm�nkou spr�vn�ho fungov�n� organismu, ale p�isp�v� ik du�evn� pohod� �lov�ka.

Fran�k ov�em upozor�uje, �e postihnout m�e v�echny, nap��klad p�i n�ro�n�j��ch fyzick�ch v�konech v horku bez dostate�n�ho dopl�ov�n� tekutin.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Pro kategorii stránku

Loading...