Ministerstvo �kolstv�: Z�nik v�deck�ch center zat�m nehroz�

14. březen 2018 9:00

45 0

Ministerstvo �kolstv�: Z�nik v�deck�ch center zat�m nehroz�

Jsou n�kter� ze 48 v�zkumn�ch center, je� vznikla za 40 miliard korun v �esku a vyv�jej� nanotechnologie, lasery �i l��iva, rizikov�? Jsou ohro�ena tak, �e by mohla i zaniknout? Premi�r v demisi Andrej Babi� (ANO) chce podrobn�j�� �daje o jejich stavu a financov�n� provozu � zejm�na po roce 2020, kdy bude omezen� p��stup k fond�m EU.

Jen kousek za Prahou, v Doln�ch B�e�anech, vyrostlo v�jime�n� v�deck� centrum � Extreme Light Infrastructure (ELI). V�stavba tohoto st�ediska s nejsiln�j��m laserem sv�ta st�la nejm�n� 6,8 miliardy korun, na co� p�isp�la hlavn� Evropsk� unie. ELI l�k� ke spolupr�ci sv�tov� v�dce, ale po�in je to tak slo�it� a neb�val�, �e cel� megaprojekt musel b�t �rozf�zov�n� do dvou obdob� unijn�ch fond�... Hlavn� superlaser je osazen; p�lit m� u� brzy.

Je to ob�� investice, ale tak� z�vazek. �esk� republika se p�ed v�ce ne� deseti lety rozhodla, �e z unijn�ch fond� v�razn� podpo�� tuzemskou v�du a v�zkum. A zm�n�n� ELI je jedn�m ze 48 v�zkumn�ch center v zemi, kter� vznikla za 41 miliard z opera�n�ho programu V�zkum a v�voj pro inovace (OP VaVpI), tud� se jim v odborn� hant�rce ��k� �VaVpI centra�. Krom� prvotn� investice se ov�em �esko zav�zalo, �e se postar� t� o �udr�itelnost�, provoz st�edisek.

V letech 2007 a� 2013, kdy b�el zm�n�n� opera�n� program, rozhodla vl�da s ministerstvem �kolstv� o �esti velk�ch, prioritn�ch projektech. T�m v�bec nejdra���m centrem s mezin�rodn�m v�znamem a fili�lkami v Rumunsku a Ma�arsku je laser ELI, n�sleduje St�edoevropsk� technologick� institut (CEITEC) v Brn�. Na ten �lo 5,2 miliardy korun. Pom�rn� nen�padn� je z�m�r Udr�iteln� energetika (SUSEN), jen� s�dl� ��ste�n� v �e�i u Prahy a v Plzni, p�i�em� se m� za 2,4 miliardy v�novat v�zkumu jadern�ch reaktor�.

Velkou �estku dopl�uje klinick� centrum ICRC v Brn� (2,4 miliardy), biomedic�nsk� centrum BIOCEV ve Vestci (2,3 miliardy) a superpo��ta�ov� IT4Innovations v Ostrav� (1,8 miliardy). V druh� prioritn� ose, jak men�� a region�ln� st�ediska naz�val bruselsk� �newspeak�, pat�ily k nejdra���m olomouck�, libereck� �i plze�sk� investice. Za tak�ka miliardu korun vznikl i N�rodn� �stav du�evn�ho zdrav� (N�DZ) v Klecanech u Prahy.

To, �e chce m�t Babi� p�ehled o stavu center i jejich stamilionov�ch zdroj�ch, nijak nep�ekvapuje ned�vn�ho vicepremi�ra pro v�du a v�zkum Pavla B�lobr�dka (KDU-�SL). �Mysl�m, �e je to logick� krok. I my jsme si p�i p�evzet� agendy v�zkumu nechali zpracovat anal�zu,� �ekl LN ��f lidovc� s t�m, �e audity v z�sad� v�dy sd�lovaly, jak je situace v po��dku.

Přečtěte si také: Facebook v problémech. Vyměřili mu pokutu 260 milionů korun a hrozí mu dalších 37 miliard

O tom v�ak B�lobr�dek nen� tak �pln� p�esv�d�en; za d�le�it� pova�uje, �e nevznikl n�jak� zvl�tn� �pseudorozpo�et institucion�ln�ho financov�n�, kter� by t�mto centr�m zaji��oval automaticky st�l�, nesout�en� pen�ze � a to t�eba i na �kor ostatn�ch v�deck�ch instituc� v �esku.

Financov�n� st�edisek b�v� dnes v�cezdrojov�: z resortn�ch pen�z na v�zkum, za vydan� publikace, ze sout�en�ch dom�c�ch a evropsk�ch grant� �i dotac�, ale omezen� (jak stanovila pravidla EU) i ze spolupr�ce s podnikatelsk�m sektorem. B�lobr�dek p�ipom�n�, �e p�edchoz� �anal�zu� center m�li na starosti lid� bl�zc� hnut� ANO: n�kdej�� n�m�stek pro vysok� �koly a v�zkum na M�MT Jarom�r Veber a profesorka Eva Kislingerov� z Vysok� �koly ekonomick�.

Hodnotit st�ediska nen� v�bec snadn�. Zat�mco n�kter� m�la chrlit v�deck� studie a �l�nky do presti�n�ch �asopis� (hlavn� v z�kladn�m v�zkumu), jin� jsou jakoby aplikovan�j�� � maj� p�in�et patenty a prosp�vat pr�myslu. Ka�d� centrum m� i jinak nastaven� indik�tory �sp�chu; nejde sestavit jedin� univerz�ln� �eb���ek nejlep��ch � a t�ch druh�ch...

�Jsem p�esv�d�en, �e st�t by nem�l centra n�jak radik�ln� prov��ovat, ale sp�e jim zajistit podm�nky pro udr�itelnost, aby zd�rn� fungovala. A jestli byly prost�edky z Evropsk� unie n�kdy smyslupln� vyu�ity, pak je to pr�v� ve v�zkumu a v�voji,� m�n� profesor Petr Fiala, p�edseda ODS a b�val� v�deck� ��fporadce premi�ra Petra Ne�ase (ODS).

Modern� �stavy podle n�ho p�itahuj� do �eska nejen �esk� navr�tilce, ale i v�born� zahrani�n� v�dce. �Nap��klad na brn�nsk�m st�edisku CEITEC vid�m, �e se na�e p�vodn� p�edstavy napl�uj�,� p�ipom�n� exministr �kolstv� Fiala.

Přečtěte si také: Brexit může snížit český HDP o 55 miliard korun, ztráta práce hrozí 40 tisícům lidí

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Pro kategorii stránku

Loading...