K dokonal� dovolen� pom�e spr�vn� v�b�r

12. červenec 2018 4:09

33 0

Hlavn�m d�vodem dovolen� je to, aby �lov�k na�erpal s�ly. A je u� jedno, jestli k odpo�inku pot�ebuje le�et u vody, �i l�zt po hor�ch.

D�le�it� je to, zda se na zp�sobu tr�ven� dovolen� dok�ete shodnout s partnerem. I kdy� jeden druh�mu ustoup�te a mysl�te si, �e hlavn� je, �e budete spolu, ten, kter� netr�v� dovolenou podle sv�ch p�edstav, si prost� po��dn� neodpo�ine a v dal�� f�zi to m�e p�in�st i probl�my ve vztahu.

R�zn� lze �as tr�vit tak� v kempech, kter� se v posledn�ch letech specializuj� na ur�itou klientelu. Kempy proto nevyb�rejte jen podle ceny, ale i podle toho, co nab�zej�. Dobr�m vod�tkem pro v�s m�e b�t kategorizace kemp� a chatov�ch osad, kterou najdete na str�nk�ch Asociace kemp� �esk� republiky.

Kempy mohou z�skat jednu a� p�t hv�zd. Hodnot� se nejen druh a po�et za��zen� v kempu, ale i jejich kvalita. N�roky na jednotliv� skupiny jsou nyn� vysok�, srovnateln� s hodnocen�mi v zahrani��. V prvn� ��sti hodnocen� se posuzuje vlastn� are�l, kempov� m�sto a pevn� ubytov�n� (chaty, mobiln� domy...) a zejm�na kvalita sanit�rn�ch za��zen�, na kterou je kladen nejv�t�� d�raz.

V druh� ��sti se hodnot� dopl�kov� slu�by jako nap��klad mo�nost koup�n�, podm�nky pro provozov�n� sport� a anima�n� programy. Krom� bodov�ho hodnocen� jsou pro ka�dou kategorii stanoveny slu�by a vybaven�, kter� kemp v dan� kategorii mus� bezpodm�ne�n� spl�ovat.

A� d�v�te p�ednost klidn� dovolen�, kde nechcete b�t ru�eni povykuj�c�mi d�tmi, nebo je pro v�s dovolen� �asem ve��rk�, nepodce�ujte p��pravu l�k�rni�ky, kterou je dobr� p�ibalit s sebou.

P�ed odjezdem je nutn� zkontrolovat, jak� je kvalita vody v kempu. Vyu��t k tomu m�ete web www.koupacivody.cz, kde je mapka cel� �esk� republiky zachycuj�c� velk� po�et koupac�ch ploch. Zdrojem �daj� je celost�tn� centr�ln� registr kvality pitn�ch a rekrea�n�ch vod PiVo a d�le �daje na jednotliv�ch str�nk�ch krajsk�ch hygienick�ch stanic. Nicm�n� ne u v�ech koupac�ch ploch jsou �daje k dispozici.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Pro kategorii stránku

Loading...