Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Jan Ham��ek a Andrej Babi� na�li spole�nou chemii

12. červen 2018 8:16
34 0
Jan Ham��ek a Andrej Babi� na�li spole�nou chemii

Zd�lo se, �e mezi ANO a �SSD u� nikdy vl�dn� koalice nevznikne. Nyn� je v�e naopak. Jedn�m z hlavn�ch d�vod�, pro� se oba subjekty p�ibli�uj� ke spole�n� vl�d�, je, �e l�d�i obou stran Jan Ham��ek a Andrej Babi� nav�zali korektn� osobn� kontakt a nezdr�haj� se ve�ejn� pochv�lit. Na jejich komunikaci v�znamn� z�vis� osud mo�n� vl�dy.

Vyhr�l volby, ale p�esto jeho politick� kari�ra visela na vl�sku. P�edseda �SSD Bohuslav Sobotka se cel� �ivot chystal na usednut� do premi�rsk�ho k�esla, po volb�ch v ��jnu 2013 ho v�ak z tr�nu cht�lo vystrnadit k��dlo kolem �hlavn�ho soupe�e Michala Ha�ka. Za Sobotku se tehdy ��st strany postavila a na jeho podporu vystrojila demonstrace. Rozhoduj�c� slovo v�ak tehdy m�l Andrej Babi�, jeho� hnut� ANO skon�ilo ve volb�ch t�sn� druh�.

Ha�kovci se tehdy Babi�e pokou�eli p�et�hnout na svou stranu, Babi� ale nakonec uk�zal na ofici�ln�ho ��fa �SSD. D�ky tomu, �e mohl nab�dnout re�lnou �anci na vznik v�t�inov� koalice s ANO a lidovci, vnitrostranickou v�lku Sobotka ust�l a zanedlouho se stal premi�rem. Vypadalo to, �e mezi Sobotkou a Babi�em vznikne politick� i lidsk� pouto.

Kdy� Sobotka skl�dal kabinet, p�istoupil na zru�en� povinnosti dodat �ist� lustra�n� osv�d�en� u ministr�. Jinak by Babi�, kter� je veden� ve svazc�ch StB, nemohl do vl�dy (Babi� se u soud� zat�m ne�sp�n� sna�� dok�zat, �e se jeho jm�no ve svazc�ch objevuje neopr�vn�n� � pozn.red.). Jejich p��zniv� vztah ale vydr�el jen do�asn�. Oba mu�i se postupem �asu roze�li tak, �e ani nebyli schopni spolu vydr�et v jedn� m�stnosti. Babi� dodnes nem�e zapomenout, �e Sobotka, kter�mu p�ed p�ti lety do vl�dy pomohl, ho z n� o �ty�i roky pozd�ji coby ministra financ� vyhodil.

�Tehdy jsem se tak rozhodl, proto�e byl p�edsedou �SSD, a to jsem respektoval. Necht�l jsem ho podrazit, nehr�l jsem hry, co� jsem mohl � Ha�ek mi nab�zel, �e bych uhr�l v�ce ministr�. Skon�ilo to t�m, �e m� Sobotka o n�kolik let pozd�ji vyrazil z vl�dy,� �ekl LN sou�asn� premi�r v demisi, kter� si libuje, �e na�el porozum�n� s nov�m ��fem �SSD Janem Ham��kem. Dodal, �e se Sobotkou se nebyli schopni norm�ln� bavit. �Pan Sobotka nekomunikoval a d�lal podrazy. Nikdy jsme spolu vlastn� norm�ln� nemluvili, mezi sebou jsme se bavili jen dvakr�t,� uvedl Babi�.

Sobotk�v p�edch�dce v �ele strany i vl�dy Vladim�r �pidla m�n�, �e Sobotka si s Babi�em nerozum�l z d�vodu, �e politika pro n�ho byla z�le�itost� idej� a programu �SSD. �Bohuslav Sobotka je hluboce p�esv�d�en� soci�ln� demokrat s pevnou z�sadovou p�edstavou, zat�mco u Andreje Babi�e jsem skute�n� filozofick� a politick� z�klad nepozoroval. To je podle m� d�vod, pro� si ti dva nerozum�li,� �ekl LN expremi�r �pidla.

Sobotk�v bl�zk� p��tel a starosta Nov�ho M�sta na Morav� Michal �marda je zase p�esv�d�en�, �e rozpor mezi Sobotkou a Babi�em spo��val v jejich osobnostn�ch rysech. Zat�mco Babi�e je takzvan� pln� m�stnost a k ostr�mu �i vulg�rn�mu slovu nejde daleko, Sobotka je podle �mardy introvert, co r�d �te a libuje si ve fantasy literatu�e. �Sl�vek je inteligentn� a trp�liv�. Um� b�t empatick�. Dok�e se vc�tit do �lov�ka. To znamen�, �e dok�e pochopit emoce ostatn�ch. D�ky tomu dok�zal udr�et pohromad� dob�e funguj�c� vl�du. On nek�i��, nen� vulg�rn�,� �ekl LN �marda p�ed �asem.

Sobotkovi podle n�ho sch�zely emoce. �Dne�n� doba je o siln�ch emoc�ch. On je v�dy sp�e tlumil, ��m� neodpov�dal lidem na jejich pot�ebu. Lid� se pot�ebuj� vztekat a hledaj� l�dry, kte�� dok�ou jejich vztek nejhlasit�ji vy�vat. Popularitu za�al ztr�cet n�kdy v roce 2010, kdy spole�nost za�ala hrubnout. Tehdy ztratila z�jem o politiky, kte�� emoce tlum� a hledaj� konsenzus. Sl�vek se stal symbolem �lov�ka p�e�van�ho dobou,� doplnil starosta �marda. Vedle toho, �e Sobotka a Babi� byli povahov� protip�ln�, hr�ly� mo�n� mnohem d�le�it�j�� � roli kauzy a z�kulisn� boje, p�edev��m v bezpe�nostn� oblasti.

Studen� obdob� za�alo na podzim roku 2015. Tehdy policist� zah�jili operaci Vidkun, v n� mimo jin� uv�zl olomouck� hejtman Ji�� Rozbo�il. Bylo to poprv� od zadr�en� exhejtmana Davida Ratha v roce 2012, kdy se vysoce postaven� politik �SSD dostal do k��ku s polici�. Hned na za��tku roku 2016 se hacke�i prolomili do Sobotkovy soukrom� e-mailov� schr�nky, kde �e�il pracovn� i priv�tn� z�le�itosti. Sobotkovo okol� m�lo podez�en�, �e za �tokem st�li lid� bl�zc� Babi�ovu Agrofertu.

Definitivn�m h�eb��kem do vztahu mezi Sobotkou a Babi�em byla policejn� reorganizace, kter� propukla p�esn� p�ed dv�ma lety. Z cel� z�le�itosti se stala bitva o vliv uvnit� policie, ANO i �SSD se oso�ovaly ze snah ovl�dnout bezpe�nostn� sbory.

Na podzim 2016 �SSD drtiv� prohr�la krajsk� volby, co� jen d�le prohloubilo vz�jemnou nesn�enlivost. V roce 2017 p�i�ly na sc�nu Babi�ovy kauzy korunov�ch dluhopis�, �ap�ho hn�zda a tajemn�ch odposlech� s novin��em Markem P�ibilem, kter� ve v�sledku daly Sobotkovi s�lu vyhodit Babi�e z vl�dy.

O chv�li pozd�ji Sobotka rezignoval na funkci p�edsedy �SSD a na podzim 2017 soci�ln� demokracie zaznamenala historick� volebn� debakl. Byla to definitivn� te�ka za vztahem dvou politik�, kte�� je�t� p�ed necel�mi p�ti lety p�sobili dojmem, �e si na n�jakou dobu mezi sebou rozd�l� moc ve st�t�.

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0