Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

J�ga je formou pozn�v�n� t�la i du�e, tvrd� lektor Yogafestu Zl�n

11. březen 2018 5:00
42 0

ZL�N J�ga je formou pozn�v�n� t�la i du�e. Nab�z� vhled do vlastn�ho v�dom� a my�lenek a u�� �lov�ka l�pe pracovat sama se sebou. Nav�c pom�h� s rehabilitac� i se z�sk�v�n�m kondice, �ekl v sobotu na druh�m ro�n�ku Yogafestu ve Zl�n� lektor Petr �ev��k. J�gu profesion�ln� vyu�uje 15 let.

�V�t�ina klient� sleduje podobn� c�l. Zaj�m� je p��e o zdrav� i p��e o du�i. Uv�domuj� si n�sledky chronick�ho stresu a cht�j� se mu vyhnout. J�ga jim pom�h� uvolnit nap�t� v t�le,� uvedl osmat�icetilet� �ev��k. J�gu p�vodn� za�al cvi�it jako dopln�k k bojov�m um�n�m, postupn� se j� v�ak za�al v�novat naplno.

Zat�mco v Indii, kter� je pravlast� j�gy, se jej�mu cvi�en� v�novali tradi�n� mu�i, v �esk� republice si z�skalo p�ev�n� �eny. Podle �ev��ka maj� �eny bl� k vn�m�n� sebe sama a k citlivosti. ��eny v�c uzn�vaj�, �e to, co c�t�, je v�ce pravdiv�, ne� my chlapi. Ale nen� to tak �pln� jednozna�n�. Mu��, kte�� se zaj�maj� o j�gu, v�razn� p�ib�v�. Bu� ji maj� jako dopln�k ke sportu, nebo jako svou �ivotn� cestu. Pou��vaj� techniky a principy j�gy k tomu, aby sami rostli a nez�st�vali na jednom m�st�,� sd�lil lektor. Mu�i dnes pr� tvo�� 30 a� 40 procent jeho klient�.

Podle �ev��kovy kolegyn� Zuzany Viznarov� se j�ze m�e v�novat kdokoliv. Na v�ku nebo fyzick� kondici �dajn� nez�le��. �Nab�dka kurz� je obrovsk�, vybrat si m�e ka�d�. Ka�d� lektor je jin� a d�v� lekci jinou du�i. I typ� j�g je velk� mno�stv�. Lid� si to jdou vyzkou�et a hledaj� mezi styly, kter� jim vyhovuje. I to se v pr�b�hu �asu �asto m�n�,� �ekla Viznarov�.

Oba lekto�i v sobotu spole�n� vedli na festivalu lekci hrav� acro j�gy. Ur�ena je p�edev��m pro p�ry, ale je mo�n� ji cvi�it i ve skupink�ch. �Jde sp�e o formu hry, kdy s pomoc� druh�ho �lov�ka vn�m�m rovnov�hu a zlep�uji si svoje komunika�n� dovednosti. Proto�e se vz�jemn� podp�r�me, nos�me, ot���me, obrac�me, sk��eme a d�l�me dal�� v�ci, kter� jsou z�visl� jeden na druh�m, tak se u��me spolu daleko l�pe vych�zet a hled�me cestu, jak to zvl�dnout spole�n�,� doplnil �ev��k.

Dvoudenn� Yogafest za�al ve Filmov�m uzlu ve Zl�n� v p�tek a potrv� do sobotn�ho ve�era. Zhruba 200 p�ihl�en�m ��astn�k�m nab�z� krom� des�tek lekc� nejr�zn�j��ch druh� j�gy tak� workshopy, muzikoterapii a p�edn�ky v�novan� dechov�m technik�m nebo bos� ch�zi. Sou��st� programu je i jarmark, na kter�m si lid� mohou zakoupit oble�en� a podlo�ky na cvi�en�, �jurv�dskou kosmetiku, �perky a knihy v�novan� zdrav�mu �ivotn�mu stylu.

Přečtěte si také: Vědci NASA zjistili na ISS neznámé kmeny bakterií odolných lékům

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0