Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Zdraví

Všechny kategorie novinky

 • Kongo zah�jilo experiment�ln� l��bu eboly

  16. srpen 2018 4:55

  KINSHASA V Kongu zah�jili experiment�ln� l��bu naka�en�ch ebolou. S odvol�n�m na kon�sk� ministerstvo zdravotnictv� o tom dnes informovala agentura Reuters. Nov� p��pady onemocn�n� se v provincii Severn� Kivu objevily na za��tku srpna, podle ��ad� se n�kaza nyn� roz���ila i do sousedn� provincie Ituri. Na ebolu, kter� se poprv� objevila na severu Konga

 • ��astn� �ivot bez chleba a zmrzliny? Jak poznat, �e je pro v�s vhodn� paleo strava

  15. srpen 2018 4:50

  NEW YORK Zd� se, jako by ka�d� t�et� �lov�k v sou�asnosti bu� dodr�oval paleo stravu, anebo alespo� pl�noval ji zkusit. D�vodem je bu� snaha zhubnout, nebo zlep�it sv� zdrav�, ale rozhodn� ne zachr�nit planetu. Hlavn� z�sadou paleo stravy je: Kdy� to nejedli prav�c� lid�, nem�li byste to j�st ani vy. Ale je to rozumn� nutri�n� rada? pt� se list The New York Times

 • P�t, nebo nep�t? Opravdu je pot�eba neust�le usrk�vat miner�lky?

  12. srpen 2018 4:00 1

  Sta�� n�m litr vody denn�, anebo je to zoufale m�lo? A je opravdu nutn� u sebe neust�le nosit miner�lku a co chv�li z lahve usrk�vat? O to se v hork�ch t�dnech op�t p�ou odborn�ci. Debatu rozdm�chalo ned�vn� vystoupen� plastick�ho chirurga Jana M욝�ka, dlouholet�ho odp�rce pitn�ho re�imu. Organismus v�ak mus� m�t vyrovnanou vodn� bilanci, a tak aby tyto ztr�ty uhradil

 • T�k� kovy a toxiny v prachu. Spolek Arnika zkoum� pra�sk� budovy

  8. srpen 2018 3:31 1

  PRAHA Ekologick� sdru�en� Arnika odebralo vzorky v 15 pra�sk�ch budov�ch a ve spolupr�ci s Vysokou �kolou chemicko-technologickou (V�CHT) nyn� bude zkoumat, zda prach neobsahuje toxick� slou�eniny bromu, kter� se d��ve pou��valy nap��klad v elektronice nebo v podlahov�ch krytin�ch. �O v�zkumu v tiskov� zpr�v� informoval mluv�� spolku Ji�� Ka�a. Arnika

 • Pesticidy zvyšují riziko cukrovky a obezity, varuje studie

  7. srpen 2018 3:03 3

  PAØÍŽ Myši, které byly po dobu jednoho roku vystaveny prùmìrným dávkám pesticidového koktejlu, dostaly cukrovku. Tyto poznatky se shodují s epidemiologickými studiemi u lidí. Je stále tìžší zpochybòovat existenci vlivu pesticidù, které se ke èlovìku dostávají v potravinách. Píše o tom francouzský deník Le Monde. Studie vypracovaná francouzským Národním

 • ‚Nemoc z klimatizace.‘ Odolejte nutkání úplného zchlazení, uhnat si mùžete i letní angínu

  6. srpen 2018 3:29

  PRAHA Kdo by odolal pøedstavì pøíjemnì klimatizovaného bytu nebo kanceláøe, když za okny zuøí inferno vlny tropických veder. Pøíjemné ochlazení mùže ale pøi špatném nastavení zpùsobit víc škody, než užitku. Skuteèná „nemoc z klimatizace“ sice neexistuje, zdravotní problémy spojené s pøehnanou snahou bojovat s vedry jsou ale více než reálné. Ploužíte

 • Thajsk� mas�i se lze v Bangkoku poddat i vyu�it. Z�kladn� kurz stoj� p�es �est tis�c

  5. srpen 2018 5:00 1

  Thajsk� mas�e jsou patrn� v zahrani�� nejzn�m�j��m projevem thajsk� n�rodn� kultury a jsou sv�ho druhu �sp�n�m �v�vozn�m artiklem� zem� jihov�chodn� Asie. Po�etn� mas�n� salony poskytuj�c� tyto tradi�n� procedury se nach�zej� i v �esk�ch m�stech. T�eba�e kurzy thajsk� mas�e poskytuj� i n�kter� �esk� v�ukov� centra, opravdov� a zaru�en� kvalitn� specializovan

 • Ve vedru je vhodné zalévat ráno èi veèer a nesekat trávníky

  4. srpen 2018 3:00 1

  PRAHA V horkém poèasí, které v Èesku pravdìpodobnì vydrží celý srpen, je dùležitá v péèi o zeleò pravidelná zálivka. Zalévání je nejvhodnìjší kolem páté hodiny ráno, kdy je pùda nejchladnìjší. „Voda by mìla být odstátá, aby mìla stejnou teplotu jako okolí a nezpùsobila rostlinám teplotní šok,“sdìlil Václav Nejman z Lesù hlavního mìsta. Podle botanikù

 • Nemocni�n� pokoj jako luxusn� hotel. Thajsko je p�edn� velmoc� zdravotn� turistiky

  1. srpen 2018 4:15 1

  Bangkok/Praha Zem�, kter� se ve sv�t� proslavila zru�nost� sv�ch mas�rek, nab�z� lidem ba��c�m po t�lesn� a du�evn� pohod� a pevn�m zdrav� mnohem �ir�� nab�dku slu�eb spadaj�c�ch do odv�tv� zdravotn� p��e, wellness a l�ze�stv�. �Cizinci si nej�ast�ji nech�vaj� ud�lat celkov� vy�et�en�, n�sleduj� n�v�t�vy zuba�e a kardiovaskul�rn� z�kroky. P�ij�d�j� �asto ze zem�, kde zdravotn

 • Jsme nafoukl�, nikoli tlust�, co s t�m d�lat? D�le�it� je zdrav� strava i pohyb

  30. červenec 2018 4:22 3

  ��m �V posledn�ch dvou letech se mi ani p�es tvrd� diety nepoda�ilo odstranit nafoukl� a napjat� b�icho a m�m t�k� nohy s celulitidou. C�t�m se tlust� a nev�m, co m�m d�lat,� sv��uje se dvaapades�tilet� �ena. Nafoukl� b�icho, prov�zen� pocitem t�kosti a �patn�m tr�ven�m, tr�p� stejn� mu�e jako �eny, mlad� i ty m�n� mlad�. �asto b�v� sm�ov�no s p�em�rou tuku, ale m�e m�t r�zn� p���iny, po��naje nespr