Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Zdraví

Všechny kategorie novinky

 • Co ohro�uje sp�nek i sluch. Pro� klaksony, letadla a sir�ny �kod� srdci

  18. únor 2018 5:50

  WASHINGTON �ev startuj�c�ho letadla, dun�n� t�k�ho n�kladn�ho automobilu, je��c� sir�na sp�chaj�c� sanitky. Tyto b�n�, ale hlasit� zvuky, kter� n�s bud� v noci a dr�d� ve dne, mohou m�t citeln� n�sledky na na�e kardiovaskul�rn� zdrav�, varuj� odborn�ci, kter� cituje list The Washington Post. P��li�n� hluk m�e zv�it riziko srde�n�ch chorob, jako je ischemick

 • M�te pot�e? Vyhledejte rovnou specialistu, rad� l�ka�

  17. únor 2018 5:42 1

  Opakovan� selh�v�n� mohou m�t jin� vysv�tlen�, ne� �e je �lov�k l�n�, ��k� profesor Pavel Mohr, �editel N�rodn�ho �stavu du�evn�ho zdrav�. LN Jak si typick� dosp�l� pacient uv�dom�, �e nejsp�e trp� hyperaktivitou a poruchami pozornosti? Co ho p�ivede k odborn�kovi? Pozn.: Toto jsou ofici�ln� diagnostick� krit�ria, kter� l�ka�i pou��vaj� u d�t�, dosp�vaj�c�ch i dosp�l�ch. ADHD m� dost mo�n� �lov�k, kter� u sebe pozoruje

 • M�te pocit, �e vid�te skv�le? Mo�n� to tak nen�

  6. únor 2018 4:36 1

  Po silnic�ch se proh�n�j� vozy st�le v�ce pro�pikovan� bezpe�nostn�mi syst�my. Ty v�ak nedok�ou nahradit to nejd�le�it�j�� � zrak �idi�e. Alkohol za volantem se zd� b�t nejv�t��m stra��kem. Report��i ve zpr�v�ch o dopravn�ch nehod�ch v�dy zd�raz�uj�, zda byl �i nebyl �idi� pod vlivem alkoholu �i jin� omamn� l�tky. Tyto informace se uv�d�j� v�dy i ve v�ro�n� statistice

 • Pro� tloustneme? U p�ib�v�n� na v�ze hraje d�le�itou roli stres

  4. únor 2018 10:58

  LOND�N V�ichni v�me, kv�li �emu tloustneme - kdy� zkonzumujeme v�c kalori�, ne� kolik sp�l�me energie. Tato rovnice je sice pravdiv�, ale nenab�z� odpov�� na zaj�mav�j�� ot�zku: Pro� se vlastn� p�ej�d�me? Pro� c�t�me touhu sn�st ten kousek dortu nebo �okol�dovou ty�inku, i kdy� v�me, �e toho o p�r minut pozd�ji budeme litovat? Je to jen nenasytnost

 • Vìdci už dokážou vèas rozpoznat Alzheimerovu chorobu

  2. únor 2018 5:54 1

  TOKIO/MELBOURNE Vìdci ohlásili významný posun ve výzkumu vèasné diagnostiky Alzheimerovy choroby. Studie zveøejnìná v odborném èasopise Nature hovoøí o více než 90procentní pøesnosti krevního testu použitého k odhalení pøítomnosti proteinu spojovaného s touto demencí. Studie je založena na vzorku 370 lidí. Alzheimerovou chorobou trpí ve svìtì až 50 milionù

 • �levu od bolesti p�in�� i chemie a elekt�ina

  1. únor 2018 5:51 1

  Specialist� na l��bu bolesti maj� dnes k dispozici pom�rn� velkou �k�lu l�k�. Nov� se objevily tak� modern� interven�n� metody. V �esk� republice p�sob� deset multidisciplin�rn�ch center bolesti. Vedle nich existuj� i men�� ambulance, je� se zab�vaj� l��bou bolestiv�ch stav�. Na n�por pacient�, kte�� sem p�ich�zej� na doporu�en� praktick�ho l�ka�e �i jin�ho specialisty

 • Vid�te skv�le? Mo�n� si l�ete. Nejd�le�it�j�� za volantem je zrak �idi�e

  31. leden 2018 7:56 1

  PRAHA Po silnic�ch se proh�n�j� vozy st�le v�ce pro�pikovan� bezpe�nostn�mi syst�my. Ty v�ak nedok�ou nahradit to nejd�le�it�j�� � zrak �idi�e. Alkohol za volantem se zd� b�t nejv�t��m stra��kem. Report��i ve zpr�v�ch o dopravn�ch nehod�ch v�dy zd�raz�uj�, zda byl �i nebyl �idi� pod vlivem alkoholu �i jin� omamn� l�tky. Nikde se v�ak nezaznamen�v�, m�-li �idi� dobr� zrak. T�ko by to tak� policist

 • �esko u� nem� d�ky screeningu nejvy��� v�skyt n�dor� tlust�ho st�eva na sv�t�

  30. leden 2018 16:28 2

  PRAHA �esko u� nen� zem� s nejvy���m v�skytem rakoviny kone�n�ku a tlust�ho st�eva na sv�t� a s nejvy��� �mrtnost� na n�. V posledn�ch letech ve v�skytu klesla na �estou p���ku a v �mrtnosti na jeden�ctou. P�isp�l k tomu takzvan� screening, tedy sledov�n� s bezplatn�mi preventivn�mi vy�et�en�mi. Novin���m to v �ter� �ekl Ladislav Du�ek z Institutu biostatistiky

 • Zuby je pot�eba �istit ze v�ech stran, ��k� dent�ln� hygienistka

  27. leden 2018 5:28

  Profesion�ln� dent�ln� hygiena by m�la b�t stejn� samoz�ejm� jako prohl�dky v ordinaci stomatologa, ��k� Jana K�epelkov�, dent�ln� hygienistka spolupracuj�c� se zna�kou Philips. S p��� lze za��t v ka�d�m v�ku. LN N�v�t�vu dent�ln� hygienistky bere �ada lid� jako zbyte�n� nadstandard, nehrazen� zdravotn�mi poji��ovnami. Pro� m� smysl za tuto p��i platit

 • Proè v Èesku zemøelo na cukrovku o 1500 Èechù víc? Kvùli úøední zmìnì

  26. leden 2018 9:30 1

  PRAHA V roce 2013 zemøelo na cukrovku o 1500 Èechù víc než o rok døív. A dùvod? Nová kolonka ve výkazech. Evropská unie ve Zdravotním profilu Èeské republiky 2017 vyslovila znepokojení nad rostoucím poètem tuzemských úmrtí na cukrovku. Okomentovala tak statistiky nejèastìjších pøíèin smrti v Èesku, ve kterých se diabetes vyšplhal z 15. místa v roce 2000 na šestou