Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Zdraví

Všechny kategorie novinky

 • Antikoncepci v��� ��m d�l m�n� �en. Jak se ale chr�nit jinak?

  23. listopad 2017 6:51

  Po�et prodan�ch balen� tabletek hormon�ln� antikoncepce rok od roku kles�. St�le v�ce �en tvrd�, �e �tu chemii br�t nebudou�. Jak se ale nejl�pe chr�nit proti necht�n�mu t�hotenstv�? Je�t� p�ed deseti lety se pilulky hormon�ln� antikoncepce h��ly na v�slun� �ensk� p��zn�. Dnes je ale v�e jinak. Z pilulky, kterou bez obav u��valymlad� d�vky i zral� �eny, se stal stra��k. Nemal

 • Fyzioterapeutù je v Èesku málo. Absolventi odchází do zahranièí

  22. listopad 2017 10:03

  Èechù, kteøí potøebují péèi fyzioterapeuta, stále pøibývá. Najít toho, kdo má v dohledné dobì volný termín, bývá dost obtížné. Øada absolventù proto odchází do zahranièí èi do soukromých wellness studií, kde se doèkají podstatnì vyššího platu než v nemocnici. Souèasný systém úhrad je navíc nastavený tak, že poskytování péèe nákladnìjším a potøebnìjším

 • Protonov� centrum l��ilo 1600 pacient� s rakovinou prostaty

  22. listopad 2017 4:21

  PRAHA Pra�sk� protonov� centrum l��ilo za t�m�� p�t let fungov�n� bezm�la 1600 pacient� s rakovinou prostaty. Informovalo o tom dnes v tiskov� zpr�v�. Nejv�c bylo klient� Vojensk� zdravotn� poji��ovny, kter� chce ale smlouvu s centrem do budoucna zm�nit. L��ba oza�ov�n�m fotony je podle jej�ho veden� stejn� ��inn�. Novin���m to �ekl �editel poji��ovny Josef

 • Nemoci z nezdravého domu? Mohou za to toxické plísnì, ale i nevhodné osvìtlení

  21. listopad 2017 5:45

  Nemáte syndrom nemocných budov? To není vtip, stolní hra ani zednická hantýrka. Ve špatnì navržených domech pøichází o zdraví až dvì tøetiny obyvatel. Domy nejsou živé bytosti, nemùžeme je poslat k lékaøi na odbìr krve a zmìøení tlaku. Ale nìkteré z nich nemají zdravý koøínek. Jsou špatnì navržené, nedomyšlené, postavené na nevhodných místech. A to je problém

 • S cukrovkou se loni l��ilo skoro milion �ech�. 300 tis�c lid� o n� je�t� nev�

  14. listopad 2017 7:48 1

  PRAHA S cukrovkou se loni l��ilo p�es 861 500 �ech�, dal��ch asi 300 tis�c o n� zat�m nev�. Naprost� v�t�ina pacient� (91,7 procenta) m� diabetes druh�ho typu, kter� je spojov�n s nadv�hou a nezdrav�m �ivotn�m stylem. Vypl�v� to ze Zdravotnick� ro�enky �R pro rok 2016, kterou zve�ejnil �stav zdravotnick�ch informac� a statistiky. V �ter� se p�ipom�n� Sv�tov� den diabetu

 • Brn�n�t� l�ka�i um� objasnit zda je u pacienta jeho leukemie d�di�n�

  7. listopad 2017 5:56 1

  Lid� trp�c� z�ke�nou nemoc� se �asto l�ka�� ptaj�, zda nen� jejich onemocn�n� d�di�n�. U leukemie dnes dok�ou brn�n�t� odborn�ci na tyto ot�zky odpov�dat p�esn�ji ne� d��ve a pomoci rodin�m, kter� mohou b�t nemoc� ohro�eny. Da�� se to t�mu pod veden�m profesora Michaela Doubka, vedouc�ho l�ka�e leukemick� skupiny Intern� hematologick� a onkologick� kliniky

 • Jak se zbavit stresu? V Singapuru vymysleli �demoli�n� m�stnost�

  5. listopad 2017 5:03 1

  SINGAPUR Jak se zbavit stresu po �patn�m pracovn�m dni? V Singapuru, kde jsou zam�stnanci i studenti vystaveni siln�mu tlaku, umo��uje �lov�ku upustit p�ru �m�stnost vzteku�, kde Singapurci rozb�jej� v�ci baseballovou p�lkou, napsala agentura AFP. �Demoli�n� m�stnost� (Fragment room) je vlastn� cela o �ty�ech st�n�ch ze siln�ho betonu, kde se za nezvykl

 • Z víru černých myšlenek může člověka vyvést psychotropní houba. Zklidňuje amygdalu

  1. listopad 2017 9:55 1

  Nové možnosti léčby deprese si britští vědci slibují od psychedelické drogy, která se vyskytuje třeba v houbách lysohlávkách. Jmenuje se psilocybin a lékaři na britské Imperial College London podali devatenácti dobrovolníkům s depresemi experimentálně jednu dávku této drogy. U poloviny pacientů došlo podle vědců k zásadnímu zlepšení – látka jim údajně

 • Nízkotučné avokádo je dietním hitem. Vážně je na hubnutí lepší než klasické?

  1. listopad 2017 5:04 1

  Avokádo je superhitem posledních měsíců. Jí se na všechny možné způsoby a navzdory vysokému obsahu tuku se doporučuje i při redukčních dietách. A teď je na světě i nový druh tohoto ovoce s mnohem menším obsahem tuku. Proč je avokádo tak super, že ho všichni chtějí jíst? Lékařský výzkum prokázal, že lidé, kteří denně snědli alespoň půlku avokáda, vážili

 • Chřipky zatím lidi netrápí, viróz ale přibývá

  31. říjen 2017 8:19 1

  Kladensko - Rtuť na teploměrech se nyní jen zřídkakdy vyšplhá nad deset stupňů Celsia, meteorologové slibují první sníh, a to i ve středních polohách. Právě takovéto období změn klimatu bývá často příčinou chřipkových epidemií. Ty zatím ještě Kladensko a Slánsko nepostihly, ovšem podzimních viróz je už celkem dost.   Kladensko - Rtuť na teploměrech se nyní jen zřídkakdy