Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Zdraví

Všechny kategorie novinky

 • Implantát umožòuje dìtem dohnat ostatní, øíká lékaø

  16. květen 2018 4:18 1

  Kochleární implantát je neuroprotéza napojená pøímo na vnitøní ucho, která pomáhá mnoha neslyšícím. Èesko však v poètu pacientù s tímto implantátem zaostává za západní Evropou, øíká profesor Jan Plzák, pøednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a pražské Fakultní nemocnice v Motole. LN Když se mluví

 • Jak se stravovali na�i p�edci? Nov� informace odhalily zbytky stolice

  27. duben 2018 4:40 11

  KODA� Nizozemci pili v�no, D�nov� a Litevci sp�e pivo. Celkov� se jedlo d��ve v�ce syrov�ho, �patn� uva�en�ho masa. Vypl�v� to z v�deck� studie zve�ejn�n� v �asopise Plos One, kter� shrnuje v�zkum stovky let star�ch zbytk� stolice vykopan� na m�stech star�ch latr�n. T�m kolem Martina S�a z univerzity v Kodani zkoumal p�edev��m genom vaj��ek parazit

 • Prùlomový objev. Pøed 65 lety popsali vìdci strukturu DNA

  25. duben 2018 4:13 1

  Objev struktury DNA (deoxyribonukleové kyseliny), která je nositelem dìdièných vlastností všech živých organismù, oznámili pøed 65 lety, 25. dubna 1953, Brit Francis Crick a Amerièan James Watson. Jednalo se o prùlomový objev minulého století, který dal zásadní podnìt biologii a položil základy nových pøístupù v medicínì. Vedl postupnì také k plné identifikaci

 • Kterým nádorùm lze pøedejít životním stylem a které jsou spíše dìdièné?

  18. duben 2018 8:33 10

  Naše zemì patøí mezi státy s nejvyšším výskytem zhoubných onemocnìní – nìjakou takovou diagnózu se roènì dozví skoro šedesát tisíc lidí, kolem dvaceti sedmi tisíc lidí roènì kvùli rakovinì umøe. Je to zhruba dvakrát více, než èiní celosvìtový prùmìr, ale odpovídá to vyspìlým zemím s vyšší délkou života. Ta je totiž jedním z nejvýznamnìjších faktorù

 • Mobil do lo�nice nepat��, kaz� sp�nek, ��k� l�ka�ka

  31. březen 2018 4:06 3

  Nep�irozen� zm�na �asu je probl�m pro ka�d� organismus, ��k� l�ka�ka Jana Vysko�ilov�, p�edsedkyn� �esk� spole�nosti pro v�zkum sp�nku a sp�nkovou medic�nu. Pot�e se sp�nkem si ale �asto p�ivod� lid� sami �patn�mi n�vyky. LN Vra�me se k chronotyp�m. M�e b�hem �ivota doj�t ke zm�n� z jednoho na druh� zcela p�irozen�? Nebo takov� posun m�e zna�it probl

 • Epidemie ch�ipky kon��. Po�et nov�ch nemocn�ch klesl, ��k� hlavn� hygieni�ka

  29. březen 2018 12:53 3

  PRAHA Leto�n� epidemie ch�ipky je podle hlavn� hygieni�ky Evy Gottvaldov� u konce. Po�et nov�ch p��pad� tento t�den klesl proti minul�mu t�m�� o �tvrtinu, je jich 1060 na 100.000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictv� o tom informovalo v tiskov� zpr�v�. Epidemie za�ala na za��tku �nora, oproti p�edchoz�mu roku to bylo asi o m�s�c pozd�ji. �Jednotliv� epidemick

 • Funguj� v�bec antidepresiva? Po del�� dob� sp�e �kod�

  23. březen 2018 5:03 4

  NEW YORK Ve Spojen�ch st�tech u��v� antidepresiva vy��� procento populace, ne� v kter�koli jin� zemi na sv�t�. A p�esto je jejich ��innost p�edm�tem zan�cen�ch diskus�, napsal zpravodajsk� server The New York Times. N�kte�� lid� v���, �e kr�tkodob� v�hody jsou mnohem ni���, ne� se v�eobecn� p�edpokl�d�, a �e z dlouhodob�ho hlediska mohou antidepresiva

 • J�ga je formou pozn�v�n� t�la i du�e, tvrd� lektor Yogafestu Zl�n

  11. březen 2018 5:00 7

  ZL�N J�ga je formou pozn�v�n� t�la i du�e. Nab�z� vhled do vlastn�ho v�dom� a my�lenek a u�� �lov�ka l�pe pracovat sama se sebou. Nav�c pom�h� s rehabilitac� i se z�sk�v�n�m kondice, �ekl v sobotu na druh�m ro�n�ku Yogafestu ve Zl�n� lektor Petr �ev��k. J�gu profesion�ln� vyu�uje 15 let. �V�t�ina klient� sleduje podobn� c�l. Zaj�m� je p��e o zdrav� i p��e o du�i. Uv�domuj

 • Co ohro�uje sp�nek i sluch. Pro� klaksony, letadla a sir�ny �kod� srdci

  18. únor 2018 5:50 8

  WASHINGTON �ev startuj�c�ho letadla, dun�n� t�k�ho n�kladn�ho automobilu, je��c� sir�na sp�chaj�c� sanitky. Tyto b�n�, ale hlasit� zvuky, kter� n�s bud� v noci a dr�d� ve dne, mohou m�t citeln� n�sledky na na�e kardiovaskul�rn� zdrav�, varuj� odborn�ci, kter� cituje list The Washington Post. P��li�n� hluk m�e zv�it riziko srde�n�ch chorob, jako je ischemick

 • M�te pot�e? Vyhledejte rovnou specialistu, rad� l�ka�

  17. únor 2018 5:42 7

  Opakovan� selh�v�n� mohou m�t jin� vysv�tlen�, ne� �e je �lov�k l�n�, ��k� profesor Pavel Mohr, �editel N�rodn�ho �stavu du�evn�ho zdrav�. LN Jak si typick� dosp�l� pacient uv�dom�, �e nejsp�e trp� hyperaktivitou a poruchami pozornosti? Co ho p�ivede k odborn�kovi? Pozn.: Toto jsou ofici�ln� diagnostick� krit�ria, kter� l�ka�i pou��vaj� u d�t�, dosp�vaj�c�ch i dosp�l�ch. ADHD m� dost mo�n� �lov�k, kter� u sebe pozoruje