Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Chlapec v Lounech brut�ln� zbil dva �kol�ky, jin� to nat��el

11. říjen 2017 14:40
27 0
Chlapec v Lounech brut�ln� zbil dva �kol�ky, jin� to nat��el

Lounsk� policie �e�� brut�ln� napaden� dvou �kol�k� agresivn�m chlapcem, kter�mu nebylo je�t� patn�ct let. Incidentu p�ihl�elo n�kolik d�t�, jedno z nich poty�ku nat��elo na mobiln� telefon. Z�b�ry se objevily na soci�ln� s�ti, kde vzbudily zd�en� a vzru�enou diskusi.

Ostatn� d�ti incidentu p�ihl�ej�, vulg�rn� ho komentuj�, ale nijak se �to�n�ka nesna�� zastavit. Ten se op�t vrac� k bezbrann�mu le��c�mu chlapci a n�kolikr�t ho kopne.

P��padem se za�ala zab�vat st�tn� policie. �Pro�et�ujeme fyzick� napaden� mezi �kol�ky. Z p��sp�vku na soci�ln� s�ti se n�m poda�ilo ustanovit pachatele. S ohledem na v�k z��astn�n�ch ale nebudeme poskytovat bli��� informace,� uvedla policejn� mluv�� Irena Pila�ov�.

Policie sou�asn� odm�tla tvrzen� n�kter�ch lid� na soci�ln� s�ti, �e napaden� chlapci utrp�li t�k� zran�n�.

�Sou�asn� apeluji na v�echny rodi�e a ��ky, aby v p��pad� podobn�ch ud�losti neprodlen� informovali str�n�ky nebo policii. Takov�to chov�n� nechceme a nebudeme na �zem� m�sta tolerovat,� upozornil starosta Loun.

�Ve spolupr�ci se st�tn� polici� jsme zintenzivnili hl�dky. Str�n�ci budou v dob� ukon�en� vyu�ov�n� dohl�et na v�echny �koly ve m�st� v intervalu 30 a� 45 minut. Jak p�ed �kolou, tak i v bl�zk�m okol�,� potvrdil �editel m�stsk� policie Radek Bal�.

Zdroj: usti.idnes.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0