Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Boj o Hrad: Nep�ihl�sil se ani jeden stranick� kandid�t

13. listopad 2017 8:49
37 0
Boj o Hrad: Nep�ihl�sil se ani jeden stranick� kandid�t

Do kl�n� o Pra�sk� hrad se p�ihl�silo 19 uchaze��. Podle ministerstva vnitra p�inejmen��m t�etina nesplnila p�edepsan� podm�nky. O tom, kdo z�konu vyhov�l, bude jasno po ��edn� kontrole odevzdan�ch peti�n�ch arch� 24. listopadu. P�i prvn� p��m� volb� p�ed p�ti lety se do souboje p�ihl�silo 20 kandid�t�, ��ad ale p�ipustil jen dev�t.

Do kl�n� o Pra�sk� hrad se p�ihl�silo 19 uchaze��. Podle ministerstva vnitra v�ak p�inejmen��m t�etina z nich nesplnila p�edepsan� podm�nky. O tom, kdo z�konu vyhov�l, bude definitivn� jasno po ��edn� kontrole odevzdan�ch peti�n�ch arch� 24. listopadu. P�i prvn� p��m� volb� p�ed p�ti lety se do souboje p�ihl�silo 20 kandid�t�, ��ad ale do samotn� volby p�ipustil jen dev�t.

Proh�e�kem byly nap��klad �patn� vypln�n� peti�n� archy, kde se objevovala i jm�na zem�el�ch lid�, �ada kolonek byla nav�c vypln�na na pohled stejnou rukou. I to m�e b�t jeden z d�vod�, pro� se vnitro br�n� zve�ejn�n� jmen v�ech uchaze�� p�ed 24. listopadem. LN p�in�ej� p�ehled t�ch uchaze��, kte�� jsou zn�m�, poskytli ve�ejnosti jasn� informace a o nich� lze u� nyn� ��ci, �e podm�nky pro kandidaturu pravd�podobn� spl�uj�.

Fyzik�ln� chemik vedl v letech 2009 a� 2017 Akademii v�d �R. U� loni v ��jnu LN napsaly, �e zkus� boj o Hrad, co� letos v b�eznu potvrdil. Kandidaturu ozn�mil v rodn�m Jablunkov� � i proto, aby nebyl pova�ov�n jen za tv�� �pra�sk� kav�rny�. Do Prahy p�i�el studovat chemii na V�CHT, v roce 2003 se stal profesorem chemick�ho in�en�rstv�. Profiluje se jako proz�padn� kandid�t, hovo�� o p��nosech EU i NATO. Chce b�t t�m, kdo �spojuje a nerozd�luje�. Nasb�ral p�es 142 tis�c ob�ansk�ch podpis�, podporu m� ve sv� man�elce a dvou dcer�ch.

Rod�k z Prahy za�il Hrad je�t� za �as� V�clava Havla, pro n�j� osm let pracoval v n�kolika r�zn�ch pozic�ch. Jako diplomat m� za sebou posty velvyslance ve Francii a Monaku. Po n�vratu z mise v z�padn� Evrop� se stal �editelem jedn� ze sekc� ministerstva zahrani��. Nyn� je ��fem �stavu empirick�ch v�zkum� STEM. Ji� od lo�sk�ho roku figuroval mezi osobnostmi, kter� jako mo�n� prezidentsk� kandid�ty prosazovala iniciativa Krom���sk� v�zva. Po��tkem ��jna ozn�mil, �e sehnal podporu sen�tor� z �ad �SSD, KDU-�SL, STAN, TOP 09 a nez�visl�ch.

J�m veden� strana Rozumn� v ned�vn�ch volb�ch do sn�movny nez�skala ani jedno procento hlas�. P�edt�m se u� osmkr�t ne�sp�n� pokou�el dostat do Sen�tu. Stejn� skon�ily jeho snahy proniknout do Evropsk�ho parlamentu. �sp�n�j�� byl v hudebn� bran�i; pro pop music objevil Lucii B�lou nebo zp�v�ka country Jakuba Smol�ka. Pro volbu sehnal podpisy poslanc�. Jeho kandidaturu podporuje i krajn� pravicov� strana N�rodn� demokracie Adama B. Barto�e, kter� �el� ob�alob� z pop�r�n� a schvalov�n� genocidy. Barto� byl i na kandid�tce strany Rozumn�.

Nejmlad�� kandid�t jen t�sn� spl�uje v�kov� podm�nky. L�ka� z Univerzity Karlovy z�skal asi 44 tis�c podpis�, co� by ale k pod�n� nesta�ilo, proto se nakonec obr�til na sen�tory � mimo jin� za KDU-�SL, �SSD nebo Zelen�. Rod�k z Chomutova emigroval s rodi�i do �pan�lska, po roce 1989 se vr�til do vlasti. V Praze studoval mezin�rodn� vztahy i medic�nu; dnes je v�deck�m pracovn�kem v �stavu biochemie 1. LF UK. V �ervenci 2016 ohl�sil boj o Hrad, p�i�em� vystupuje jako aktivn� ob�an h�j�c� �ohro�enou svobodu a demokracii�. Je �enat�.

�sp�n� texta� a podnikatel u� na podzim 2016 potvrdil z�m�r st�t se prezidentem a odkryl karty: uk�zal negativn� lustra�n� osv�d�en� (aby vyvr�til spekulace o kontaktech s StB), zpr�vu o zdravotn�m stavu i majetku ve v�i 458 milion� korun; zbohatl na prodeji pod�lu v s�zkov� kancel��i Fortuna. Poch�z� z intelektu�ln� pra�sk� rodiny, v z��� 2011 se stal doktorem filozofie (Ph. D). Kampa� si plat� ze sv�ho, jeho mottem je naprost� transparentnost. Sehnal 86 tis�c podpis�. T�matem je pro n�j vzd�lan�, sebev�dom� spole�nost. Je podruh� �enat�.

Prezident Asociace obrann�ho a bezpe�nostn�ho pr�myslu pat�� k zakladatel�m politick� strany Realist�. T� se ani p�es v�raznou propagaci nepoda�ilo usp�t v ned�vn�ch sn�movn�ch volb�ch. Vystudovan� kybernetik se p�esto rozhodl p�ihl�sit do boje o Hrad. Pro svou kandidaturu z�skal podporu 29 poslanc� ze sedmi stran. N�kdej�� mana�er Karlovarsk�ho porcel�nu �i st�tn�ho podniku VOP�026 �ternberk je nositelem arm�dn�ho �met�lu� P�emysla Otakara II. Soust�ed� se hlavn� na bezpe�nostn� t�mata a je kritikem isl�msk� migrace do Evropy.

N�kdej�� ��f �kody Auto ozn�mil kandidaturu letos v �ervnu, a to pod hlavi�kou obnoven� strany ODA podpo�en� miliard��em Sehnalem. B�val� p�edseda hokejov�ho svazu poch�z� z �esk�ch Bud�jovic, vystudoval vysokou �kolu ekonomickou. Byl �lenem KS�, nav�c se ocitl na seznamu spolupracovn�k� StB, kv�li �emu� se soudil a v roce 2004 spor vyhr�l. Mezi priority �ad� vzd�l�v�n� a pr�mysl. Sh�n�l ob�ansk� podpisy, ale nakonec jej pr� podpo�ilo 23 poslanc� (ANO, �SSD �i �svitu).

Pro voli�e p�edstavuje nezn�mou, jde o kandid�ta bez politick� minulosti. Z�jemci o jeho curriculum vitae jsou odk�z�ni pouze na jeho web. Ozn�mil, �e z�skal p�es 70 tis�c podpis� ob�an�, a proto�e nic zat�m nesv�d�� proti, za�azujeme Josefa Tomana mezi relevantn� uchaze�e. Prohla�uje, �e je �echoameri�an, strat�g a pracoval na slavn� kalifornsk� univerzit� Caltech. �M�m unik�tn� strategick� pl�n, jak napravit polistopadov� zlo,� p�e na sv�ch str�nk�ch. V pl�nu m� �zvolit vlasteneckou vl�du odborn�k� a s plnou legitimitou vyhnat islamisty�.

Expremi�r z let 2006 a� 2009 vtrhl do pelotonu na posledn� chv�li: sehnal podpisy sen�tor�. V posledn�ch letech nebyl p��li� na o��ch � podnikal v energetice (anebo sv�d�il u soudu s Markem Dal�kem). V minul�ch t�dnech za�al komentovat politick� d�n�. Jasnou podporu mu v LN vyj�d�il exministr financ� Miroslav Kalousek (TOP 09). Vset�nsk� rod�k vystudoval stroja�inu. Od roku 1996 byl sen�torem, v roce 2002 vyst��dal v �ele ODS V�clava Klause, jen� se posl�ze stal prezidentem.

Sou�asn� hlava st�tu je prezidentem od roku 2013. Tehdy vyhr�la v�bec prvn� p��mou volbu. N�kdej�� p�edseda �SSD i premi�r v jej�m druh�m kole porazil kandid�ta TOP 09 Karla Schwarzenberga. Prezident se t�� vysok� oblib� u sv�ch voli��. D�kazem budi�, �e pod svou kandid�tskou petici letos nasb�ral 113 tis�c podpis�, p�esto�e b�v� kritizov�n kv�li sympati�m k Rusku a ��n�, p��klonu k ��fovi ANO Andreji Babi�ovi �i extenzivn�mu v�kladu �stavy. Zeman se nebude vyjad�ovat ke sv�m protikandid�t�m ani se ne��astn� p�edvolebn�ch debat.

Přečtěte si také: KSČM sází na Konečnou: povede kandidátku do voleb do Evropského parlamentu

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0