Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Bitcoin op�t na rekordu: Stoj� v�ce ne� 5 000 dolar�

12. říjen 2017 10:41
15 0

Bitcoin poko�il dal�� historick� rekord. Cena nejv�t�� kybernetick� m�ny se dnes vyhoupla nad 5000 dolar�, i p�es ned�vn� negativn� zpr�vy. T�ch investo�i z�ejm� nakonec rozhodli nedbat.

Te� m� ale bitcoin za sebou dal�� rally. V pond�l� cena p�ekro�ila hranici 4 500 USD a dnes posko�ila a� o 4,9 procenta na rekordn�ch 5 065 USD. Je�t� o trochu vy��� �daj m� specializovan� web Coindesk, podle n�j se cena bitcoinu pod�vala na v�ce ne� 5167 USD, a p�ekonala tak p�ede�l� maximum 5 013,91 USD, na kter� se vyhoupla 2. z���.

Jedn�m z faktor� mohou b�t n�kolik dn� star� spekulace, �e obchodov�n� v ��n� by se mo�n� je�t� mohlo rozb�hnout, jakkoli by to mohlo znamenat je�t� v�ce regul�. Svoji roli mohly sehr�t i zv�sti, �e americk� banka Goldman Sachs p�em�l� o tom, jak by obchodov�n� s kybernetick�mi m�nami mohla pomoci zprost�edkovat sv�m klient�m.

Pou��vat bitcoin u�ivatel�m umo��uje vyhnout se bank�m a klasick�m platebn�m proces�m a platit za zbo�� a slu�by p��mo.

Z�ejm� nejzn�m�j�� digit�ln� m�na m� letos za sebou pom�rn� spektakul�rn� r�st. Je�t� na za��tku roku nest�la ani 1 000 dolar�. Nyn� stoj� zhruba �ty�n�sobek toho, co unce zlata (dnes kolem 1 295 dolar�), a jeho tr�n� kapitalizace, vyj�d�en� pod�lem na tr�n� kapitalizaci v�ech kryptom�n, se dostala na 52 procent. �ervnov� minimum bylo 32 procent.

Cestou nahoru v�ak bitcoin zna�n� �kobrt�. V polovin� z���, kdy� se objevily zpr�vy o ��nsk�ch regul�ch, se propadl pod 3 000 dolar�.

Zdroj: kurzy.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0