Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Akunis: Autonomn� auta jsou budoucnost� lidstva

16. červenec 2017 6:30
37 0
Akunis: Autonomn� auta jsou budoucnost� lidstva

�Vy d�l�te ve �kod� auta, my zase m�me technologick� firmy jako Mobileye. Mysl�m, �e m�eme spolupracovat, a je to lep��, ne� kdyby to ka�d� z n�s d�lal zvl᚝,� �ekl LN Ofir Akunis, izraelsk� ministr pro v�du a technologie, kter� p�ijel do �eska. Akunis b�val i poradcem premi�ra Benjamina Netanjahua pro PR.

LIDOV� NOVINY: Nav�t�vil jste u n�s v rychlosti t�i p�edn� v�deck� �stavy: laserov�, chemick� a robotick�. Jak� na v�s ud�laly dojem?

AKUNIS: Ze v�eho nejd��ve mus�m vyj�d�it vd�k �ech�m a jejich vl�d� za v�el� vztah k Izraeli, co se t��e v�c� politick�ch. U� tak dobr� vazby chceme zlep�ovat, a to i ve v�d� a inovac�ch. S vicepremi�rem pro v�du Pavlem B�lobr�dkem jsme se shodli v nav�en� pen�z pro spole�n� v�zkum a spolupr�ci mezi Izraelem a �eskem. Jak jste ��kal, vid�l jsem tu t�i �stavy a po�iny v laserech, robotice a chemii na mne ud�laly dojem. Leccos m�ete ve v�d� d�lat sami, ale mysl�m si, �e je daleko lep��, kdy� to d�l�te s n�k�m dal��m, co� plat� i pro zem�, jako je �esk� republika. V���m, �e pan velvyslanec (Daniel Meron) bude nad�le jednat s �stavy, s univerzitami i vl�dou, aby vznikaly nov� dohody a projekty s Izraelem.

LIDOV� NOVINY: Jsou n�jak� odv�tv�, kter� tu Izraelce obzvl�t� zaj�maj�? Roboti, auta bez �idi��...?

AKUNIS: N�co v�m o autonomn�ch vozidlech �eknu. P�edn�: jsou budoucnost� lidstva. Nev�m, kdy to bude � jestli za deset, dvacet let, d��ve �i n�kdy pozd�ji � ale budou. Zvl�t� by to m�lo zaj�mat zem�, jako tu va�i, kdy� tu m�te automobilku Skoda, ale vy ��k�te, �koda, �e?

LIDOV� NOVINY: Ano, se ��� na za��tku. �etl jsem, �e je to nej�ast�j�� tax�k v Izraeli, zvl�t� octavia...

AKUNIS: �kodovky jsou u n�s velmi popul�rn�, nejen v taxislu�b�, u��vaj� je i na�e ministerstva. Vy d�l�te auta, my zase m�me technologick� firmy, jako je Mobileye, kter� za��nala jako mal� startup v Jeruzal�m� a p�ed dv�ma m�s�ci je koupil Intel (Mobileye vyv�j� chytr� asisten�n� syst�my do aut, podle stanice BBC do�lo k p�evzet� za sumu 15,3 miliardy dolar� � pozn. redakce). ��f �kody Auto ji m� za dva t�dny v Jeruzal�m� nav�t�vit. Samoz�ejm� jej p�iv�t�me. Tak�e mysl�m, �e m�eme spolupracovat, a je to lep��, ne� kdyby to ka�d� z n�s d�lal zvl᚝.

LIDOV� NOVINY: A co chemie, medic�na? Nav�t�vil jste i �stav organick� chemie a biochemie (�OCHB), kde se d�ky pr�ci profesora Hol�ho zrodila l��iva proti HIV.

AKUNIS: Bylo to impresivn�, zaj�m� n�s to. Mus�m tak� uv�st, �e v Opav� u� funguje sou��st nejv�t�� izraelsk� farmaceutick� spole�nosti Teva, kter� tam zam�stn�v� 1600 lid�. V �esku m�me i �adu v�zkumn�ch projekt�, kter� se t�kaj� chemie a neurodegenerativn�ch chorob, jako jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Rozsah spolupr�ce chceme navy�ovat.

AKUNIS: Vr�t�m se je�t� k robotice � robot je vlastn� �esk� slovo, ne? �, proto�e pro m� jako ministra v�dy a technologi� je to prost� priorita. Roboti budou sou��st� lidsk� budoucnosti. V Izraeli je to velev�znamn� pr�myslov� odv�tv� a na univerzit� (�VUT) jsem v pond�l� vid�l i zdej�� dosavadn� �sp�chy v robotice. R�d bych, aby izrael�t� v�dci z Ben Gurionovy univerzity p�ijeli do Prahy a za�ali spolupracovat. A to plat� tak� pro laserov� centrum ELI v Doln�ch B�e�anech. Je to jen za��tek, ale my chceme daleko v�ce... Mus�m je�t� zopakovat, �e na�e p�ijet� v �esku bylo velice v�el�, velmi vst��cn�. Kolegyni ministryni jsem ��kal, �e si nevzpom�n�m, aby n�s n�kde v Evrop� takhle hezky p�ijali.

AKUNIS: Fakt. Schv�ln� mluv�m o Evrop�, nikoliv o D�ln�m v�chod�. Ano, v Indii, ��n�, Ji�n� Koreji a Japonsku n�s v�taj� tak� tak p�kn�. V�te, na �sv�t� z�t�ka� se m�eme pod�let spole�n� � se v�emi, s asijsk�mi zem�mi i s �eskem. Ale n�co v�m pov�m: rozumn� zem� a rozumn� lid� cel�ho sv�ta se mus� spole�n� postavit sil�m zla a b�t v tom jednotn�...

AKUNIS: Jist�! Zvl�t� radik�ln� isl�m. Je to hrozba. A my nem�me probl�m to p�esn� pojmenov�vat.

AKUNIS: M�me projekty pro dal�� generaci. Brzy otev�eme t�eba i letn� v�deck� kempy pro d�ti, skoro zdarma, aby byly v kontaktu s technologiemi, osahaly si inovace a v�d�ly, �e Izraelci jsou �hi-tech n�rodem�. D�v�me coby ministerstvo v�dy pen�ze i obc�m, aby samy rozv�jely aktivity v oblasti robotiky, v�zkumu vesm�ru a �ad� v�d. P�ed t�emi �ty�mi lety v�d�lo o aktivit� ministerstva jen patn�ct procent a dnes je to p�es �ty�icet procent, co� je dost, kdy� si vezmete, �e v�da a v�zkum jsou specifick� v�c.

Také sledovat: Ticho v předaleké galaxii. Disney odkládá plány na vedlejší filmy ságy Star Wars

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0