Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Do øek míøí z èistièek i antidepresiva, ryby jsou ménì ostražité

6. prosinec 2017 4:30
36 0

VODÒANY Pstruhy v tocích, kam vyvìrají èistièky odpadních vod, ovlivòují psychoaktivní látky jako antidepresiva, jejichž zbytky se do vody tímto zpùsobem dostávají. Ryby se ménì bojí, což mùže vést k tomu, že se vèas neukryjí pøed predátory.

Ukázal to výzkum fakulty rybáøství a ochrany vod Jihoèeské univerzity. Zástupci vodòanské fakulty rybáøství a ochrany vod nyní výsledky zveøejnili v tiskové zprávì.

Vìdci zkoumali populaci pstruha obecného v potoku na Prachaticku. V organismech pstruhù žijících v blízkosti vyústìní èistièek se podle jihoèeských vìdcù nachází až 11 psychoaktivních látek, mezi nìž patøí napøíklad právì antidepresiva. „Vodní organismy, které žijí v tocích, do nichž ústí èistièky, jsou psychoaktivním látkám vystaveny celý život a koncentrace tìchto látek v jejich tìle mùže ovlivòovat jejich metabolismus i chování,“ uvedla Kateøina Grabicová z Laboratoøe environmentální chemie a biochemie fakulty rybáøství a ochrany.

Výzkum chtìl zjistit, zda látky z èistièek nìjak pùsobí na ryby. „Domníváme se, že ovlivnìní chování mùže v kombinaci s dalšími vlivy zpùsobovat velmi významné zmìny v populacích volnì žijících ryb i obecnì ve vodních ekosystémech. Ryby mohou napøíklad projevovat menší bázlivost a neukrýt se vèas pøed predátorem,“ uvedla Grabicová. Nejvyšší koncentrace psychoaktivních látek se objevila v játrech a ledvinách pstruha.

K obdobným závìrùm dospìli i zahranièní vìdci ve studii, jejíž závìry letos publikoval odborný èasopis Environmental Science & Technology. Také v øece Niagara se podle nich vyskytují zbytky lékù používaných pøi léèbì deprese. Podle vìdcù to mùže ohrozit život tamních ryb, protože to ovlivní jejich pudy k pøežití i rozmnožovací schopnosti. Autoøi této studie míní, že ryby doplácejí na rostoucí používání antidepresiv v USA. Zbytky po tìchto lécích byly nalezeny v tìlech ryb žijících ve Velkých jezerech na kanadsko-americké hranici.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0